Fortsæt til hovedindholdet
Hjælp til nye menighedsråd
Funktionsbeskrivelse: Menighedsrådets menige medlem

Funktionsbeskrivelse: Menighedsrådets menige medlem

I det følgende beskrives nogle af de forventninger samt opgaver og funktioner, man kan have som menigt medlem.

Forventninger
Når man træder ind i et menighedsråd, er det med en forventning om, at man kan bidrage til kirkelivet. Arbejdsgangen i menighedsrådet følger procedurer og vedtægter, og det betyder, at forandringer tager tid.

Dagligdag
Ingen menighedsråd er ens, men i kirkelivet såvel som mange andre steder er det økonomien, der åbner muligheder og sætter grænser for aktiviteterne. Økonomien kan derfor fylde meget på menighedsrådets møder, så det er vigtigt, at menighedsrådet i dagligdagen prioriterer at diskutere indholdet af kirkelivet.

Forretningsorden
Spillereglerne for arbejdet i menighedsrådet er formuleret i rådets forretningsorden. Den er derfor vigtig at sætte sig ind i.

Udvalgsarbejde
Som menigt medlem deltager man i udvalgsarbejde, og man kan være medlem af flere forskellige udvalg.

Kirke- og kirkegårdsudvalget består af mindst tre af menighedsrådets medlemmer. Hvis et menighedsråd bestyrer flere kirker, kan der nedsættes et udvalg for hver kirke. Udvalget varetager tilsyn med kirken og kirkegårdens vedligeholdelse, drift og udførelse af mindre arbejder. Desuden føres tilsyn med kirkeværgens forretningsførelse. Menighedsrådet fastsætter retningslinjer for udvalget i form af en vedtægt.

Præstegårdsudvalget oprettes, hvis flere menighedsråd er samlet i et pastorat. Udvalget består af lige mange medlemmer fra hvert menighedsråd og varetager tilsynet med præsteembedets faste ejendom. Menighedsrådene fastsætter retningslinjer for udvalget i form af en vedtægt.

Særlige udvalg kan nedsættes af menighedsrådet til varetagelse af bestemte hverv eller med en forberedende og/eller rådgivende funktion. Menighedsrådet beslutter udvalgets sammensætning og fastsætter regler for udvalgets beføjelser og virksomhed. Et udvalg er et udøvende organ på menighedsrådets vegne og kan kun handle i overensstemmelse med rådets beslutninger.

Særlige udvalg kan være:

 • Aktivitetsudvalg
 • Ansættelsesudvalg
 • Forretningsudvalg
 • Kommunikationsudvalg
 • Musikudvalg
 • Projektudvalg
 • Samarbejdsudvalg


Det siger menighedsrådsloven
Mens formand, næstformand, enkeltmandsposter, andre poster og udvalg er beskrevet i loven, står der ikke noget om det menige medlems opgaver og funktioner. Til gengæld kan man læse om andre nyttige ting.
 

 • Almindelige bestemmelser (kap. 1)
 • Menighedsrådets konstituering (kap. 2)
 • Udvalg (kap. 3)
 • Mødevirksomhed (kap. 4)
 • Formand og næstformand (kap. 5)
 • Menighedsrådets virksomhed (kap. 6)
 • Menighedsmøder (kap. 7)
 • Samarbejde mellem menighedsråd (kap. 8)
 • Tilsyn (kap. 9)

Kontinuitet i menighedsrådet
Også som menigt medlem kan man have vigtige opgaver og funktioner i menighedsrådet. Derfor bør man sørge for, at opgaverne bliver forsvarligt overdraget til nye medlemmer, når man selv får nye opgaver eller holder i menighedsrådet.

Hjælp og inspiration til menige medlemmer
Kurser øger dine kompetencer og letter dermed arbejdsgangen og løsningen af opgaverne. Kurser for menige medlemmer afholdes normalt af Distriktsforeningen, der er den lokale afdeling af Landsforeningen af Menighedsråd.

Som menigt medlem kan du søge information på hjemmesider for provsti, stift og landsforening samt finde vejledninger, blanketter og information på den Digitale ArbejdsPlads.

Landsforeningen af menighedsråd
Interesseorganisation for menighedsråd i Danmark der tilbyder kurser, rådgivning om jura, personale, økonomi og strukturændringer samt konsulentydelser. Læs mere om foreningen her.