Fortsæt til hovedindholdet
Hjælp til nye menighedsråd
Find rundt i folkekirken

Find rundt i folkekirken

Som valgt menighedsrådsmedlem har man til opgave at fremme den kristne menigheds liv og vækst i den danske evangelisk-lutherske folkekirke. Men hvordan er det nu kirken hænger sammen med provsti, stift og kirkeministerium? Få her et overblik, så du kan finde rundt i Den Danske Folkekirke.

Provsti

Geografisk er et provsti typisk sammenfaldende med en kommune og består derfor af alle sogne i kommunen. Et provsti ledes af provsten. Det er provstens opgave at støtte op om arbejdet i de lokale menighedsråd, være daglig leder for præsterne, føre tilsyn med folkekirkens bygninger og sammen med provstiudvalget at forvalte økonomien. Ved siden af sin gerning som provst er provsten almindeligvis også sognepræst i et sogn. 

Provstiudvalget består udover provsten af repræsentant for præsterne samt medlemmer valgt af menighedsrådene i provstiet. Provstiudvalget har til opgave at koordinere den lokale økonomi. De fastsætter rammer for sognenes budgetter, størrelsen af den lokale kirkeskat, og skal desuden godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedr. ansættelser, bygninger og økonomi.

Haderslev Stift

Haderslev Stift består af syv provstier. Derudover er de danske menigheder i Sydslesvig tilknyttet stiftet. Biskop og stiftets administration holder til i Haderslev, hvor domkirken ligger.

Marianne Christiansen er biskop over Haderslev Stift. Det er biskoppens opgave at vejlede menighedsråd ved præstevalg, ordinere og føre tilsyn med præster samt opmuntre og inspirere sognene.

Stiftet består af en administration, der yder rådgivning i sager om løn, personale og jura samt lokalplaner, byggesager og lån. Tjenestevejen går altid gennem provstiet, men menighedsråd kan frit benytte stiftets ekspertise. Provstierne kan desuden trække på eksterne konsulenter tilknyttet stiftet.

Stiftsøvrigheden er den øverste myndighed og består af biskoppen og statsforvaltningsdirektøren. Her er stat og folkekirke ligeværdige i tilsynet med forretningsgangen i provstiudvalg og menighedsråd.

Stiftsrådet har til opgave at styrke kirkens liv og vækst. Biskoppen og domprovsten er faste medlemmer af rådet, som består af en repræsentant for hvert provsti valgt af menighedsrådene i stiftet samt en provsterepræsentant, tre præsterepræsentanter og en medarbejderrepræsentant.

En gang om året i september inviterer biskoppen alle menighedsrådsmedlemmer, ansatte og præster til møde kaldet landemode. 

Kirkeministeriet

Folketinget og kirkeministeren er den øverste myndighed i den danske folkekirke. Det er lovfæstet i grundlovens § 4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Kirkeministeren har ansvar for folkekirkens fælles økonomi, styrelse og præster. Kirkeministeren fastsætter efter høring i budgetfølgegruppen det samlede budget for fællesfonden. I budgetfølgegruppen er både biskopper, provster, stifter, kirkeministerium og Landsforeningen af menighedsråd repræsenteret. Fællesfonden finansieres af kirkeskatten og dækker fx udgifter til løn, administration, uddannelse og it. 

Landsforeningen for menighedsråd

Landsforeningen er interesseorganisation for menighedsråd i Danmark. De yder råd og vejledning til lokale menighedsråd og varetager menighedsrådenes interesser i mange forskellige sammenhænge. Desuden udbyder landsforeningen kurser for menighedsråd.

Læs mere på landsforeningens hjemmeside.

Landsforeningen består af ca. 50 distriktsforeninger. Distriktsforeningerne er et lokalt debat- og idéforum, der også udbyder kurser. Distriksforeningen har ikke egen hjemmeside, men kan kontaktes via formanden. 

Artiklen er skrevet på baggrund af en pjece, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Kolding Provsti og menighedsrådene i provstiet.