Fortsæt til hovedindholdet
Hjælp til nye menighedsråd
Ti bud på det gode menighedsrådsmøde

Ti bud på det gode menighedsrådsmøde

Formålet med de ti bud på det gode menighedsrådsmøde er at få skabt en mødekultur, så du kan gå glad til menighedsrådsmøde og glad hjem igen. 


Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale kirkeliv, og det er derfor vigtigt, at arbejdet i rådet fungerer optimalt.

Som i Moseloven kommer det afgørende bud først. De efterfølgende ni bud er konkretiseringer af det første. De ti bud gælder for både valgte og fødte medlemmer af menighedsrådet og kan realiseres i alle menighedsråd.

Måske kan de ti bud synes selvfølgelige, men det kan have alvorlige konsekvenser for samarbejdet i jeres menighedsråd, hvis I glemmer dem. Så sæt dem med jævne mellemrum til debat.

De ti bud i denne artikel er lavet på baggrund af en artikel af Tine Illum og Jens Christian Bach Iversen, der begge er præster i Kolding Provsti.

1. bud: Du må ikke have andre formål end kirkens liv og vækst
Alt det, der foregår på menighedsrådsmødet, skal fremme kirkens liv og vækst. Det er det, man lover, når man aflægger Menighedsrådsløftet. Men det kan hurtigt overskygges af synsprotokoller, overenskomster og budgetter. Start derfor med et oplæg om et aktuelt kirkeligt emne, som giver mulighed for at diskutere kirkens liv og vækst, så sanserne er skærpet, når man bagefter behandler de mere håndfaste punkter på dagsordenen.

2. bud: Du må ikke misbruge din plads i menighedsrådet
Forbuddet mod at misbruge sin plads i rådet gælder både før, under og efter et menighedsrådsmøde. Vær opmærksom på reglerne for inhabilitet og sørg for, at alle rådsmedlemmer kender dem. Det er den enkelte selv, der skal oplyse, om der pga. personlige interesser er tvivl om habilitet. Hav styr på regler for lukkede punkter på dagsorden, så personsager altid behandles ansvarligt. Husk at informere loyalt om rådets holdninger og beslutninger, også selvom de ikke er identisk med dine egne.

3. bud: Kom mødets rammer i hu
Lange møder uden klar prioritering er frustrerende. Angiv startog sluttidspunkt allerede i mødeindkaldelsen. Sæt tid på de enkelte punkter på dagsordenen, og prioriter de vigtigste først. Husk at sætte tid af til en pause. Gør alt klar, så mødet kan starte til tiden.

4. bud: Du skal ære dagsordenen
Det gode menighedsrådsmøde følger dagsordenen. Start med at godkende den, så alle ved, hvad der skal ske og hvornår. Vær fælles om at beslutte evt. afvigelser i tidsplanen. 

5. bud: Hold mødeenergien i live
Forvirring og uklarhed dræner mødedeltagerne for energi. Derfor skal det tydeligt fremgå af dagsordenen, hvad hvert punkt indeholder, og om punktet er til orientering, diskussion eller beslutning. Desuden skal de nødvendige bilag være vedhæftet, så alle kan forberede sig ordentligt til mødet. Jo bedre forberedt alle mødedeltagere er, jo mere effektivt bliver mødet. Efter mødet skal foreligge et referat, der loyalt gengiver mødets beslutninger og den planlagte opfølgning på dagsordenens punkter.

6. bud: Du må ikke bryde samvirket mellem præst og menighedsråd
Grundlæggende er alle medlemmer fælles om opgaverne i menighedsrådet. Uanset om man er valgt medlem eller som præsten født medlem af menighedsrådet, har man samme pligter og ansvar. Der er ganske få undtagelser. Så støt hinanden i stedet for at udelukke hinanden i menighedsrådet 

7. bud: Brug udvalgsstrukturen tillidsfuldt og professionelt
Et udvalg er en tidsbesparende uddelegering af en eller flere opgaver på menighedsrådets mandat. Med jævne mellemrum bør udvalgenes beføjelser og virksomhed derfor tages op til vurdering af hele menighedsrådet. For at fungere efter hensigten skal rapporteringer fra udvalg være korte og suppleres af fyldestgørende udvalgsreferater med angivelse af evt. punkter til dagsordenen. Referaterne sendes ud som bilag til dagsordenen, så alle er orienteret om udvalgets arbejde.
Denne arbejdsmetode benyttes også af kassereren. Budgetter og kvartalsrapporter udsendes med dagsordenen, mens kun nøgletal og markante afvigelser rapporteres på menighedsrådsmøderne. 

8. bud: Kend de andre udvalg og kirkens ansatte
Det kan være svært for menighedsrådsmedlemmer at få indblik i dagligdagen for alle kirkens ansatte og udvalg. Derfor bør hver ansat og hvert udvalg en gang om året få tildelt tid til at præsentere sit arbejde og sine ideer på menighedsrådsmødet. Desuden anbefales det, at rådets medlemmer deltager i kirkelivet. 

9. bud: Skab en god debatkultur
Meget afhænger af måden, vi tænker og taler om menighedsrådsarbejdet. Det kan tales ned, og det kan tales op. Skab en positiv stemning i jeres menighedsråd, og I vil opleve, at arbejdet alene af den grund bliver lettere.
At deltage i menighedsrådets arbejde er også at debattere på tværs af holdninger. Det er naturligt, da kirken er en hjertesag for mange, men det skal også til for at afsøge muligheder og finde de bedste løsninger. Debat er en konstruktiv metode ikke en omvej, og det er alle medlemmers ansvar, at debatten er åben og respektfuld.

10. bud: Få en god start og hold en god pause
Lav et fast indledningsritual, så deltagerne får tid til at samle sig om menighedsrådsmødet. Hold gerne pause et andet sted end ved mødebordet, så deltagerne får rejst sig og strakt ben. 

Artiklen er udarbejdet på baggrund af en pjece i et samarbejde mellem Kolding Provsti og menighedsrådene i provstiet.