Kontakt
Sådan klager du

Sådan klager du

Folkekirken, ret til kirkelig betjening, præsters ansættelsesforhold, arbejdsgiver, præstens arbejdsopgaver, ris og ros, bekymringer, klage over opgavevaretagelsen, embedsførelsen adfærd mv.


Som medlem af folkekirken har du ret til kirkelig betjening af den eller de sognepræster som er ansat i det sogn du bor i. Det er hovedreglen i medlemskabsloven. Loven åbner op for kirkelig betjening af andre præster end bopælspræsten i visse situationer og såfremt man løser sognebånd til en anden præst. De præster der er ansat til at betjene dig i dit sogn kan du finde på hjemmesiden www.sogn.dk.

Arbejdsgiver rollen for præster ansat i folkekirken varetages af Kirkeministeren. Alle daglige arbejdsgiveropgaver og beføjelser har kirkeministeren delegeret til biskopperne, der altså i praksis varetager alle de daglige arbejdsgiveropgaver i forhold til præsterne. Landet er geografisk delt op i 10 stifter, med en biskop i hvert stift. På www.sogn.dk. kan du ligeledes se hvilket stift den enkelte sognepræst er ansat i, og dermed hvilken biskop der er den daglige arbejdsgiver for præsten.

Præsten skal i henhold til lovgivningen varetage sognets gudstjenester og kirkelige handlinger, føre sjælesørgeriske samtaler med medlemmer af menigheden, forestå konfirmandundervisning, virke som begravelsesmyndighed, og føre sognets kirkebøger. Her ud over udfører sognepræsten en række andre arbejdsopgaver enten på eget eller andres initiativ.

Ris og ros over præstens opgavevaretagelse skal rettes til præsten selv.

Er man bekymret for en sognepræst, kan denne bekymring, ud over til præsten selv, rettes mundtligt eller skriftligt til biskoppen som arbejdsgiver for præsten. Biskoppen vil typisk taget et skriftligt notat af en mundtligt samtale, som grundlag for en drøftelse af bekymringen med præsten.

Egentlig klage over præstens opgavevaretagelse, adfærd, embedsførelse skal som alt overvejende hovedregel rettes til præstens biskop, der som daglig arbejdsgiver for præsten, behandler alle klager over denne.

Specifikke klager over præstens afgørelser som begravelsesmyndighed, skal dog indgives til skifteretten.

Såfremt biskoppen modtager en klage over en præst i stiftet, vil denne altid blive forelagt for sognepræsten for en udtalelse, hvorefter klager vil modtage et svar på klagen fra biskoppen.

Klage over en sognepræst kan ske mundtligt eller skriftlig til biskoppen. Er det mundtligt tar biskoppen et skriftligt notat af samtalen og forelægger notatet for præsten for en udtalelse.

I tilfælde af klage, skal klager altid oplyse:

  • navn og adresse (identiteten af klager skal være entydig), og gerne et telefon nummer og en mail adresse (Husk kun at sende personoplysninger ad sikre kanaler og mailadresser, fx e-boks eller brevpost)
  • Navn på den præst der klages
  • Oplysninger om hvad der klages over, tid og sted, og evt. dokumentation