Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Sådan klager du

Sådan klager du som bruger af folkekirken

Hvis du oplever fejl eller har behov for at klage over en person eller en instans i folkekirken, kan du klage, hvis du ikke har fået en ordentlig behandling. Derfor har Haderslev Stift lavet denne klagevejledning, som kan guide dig, som er bruger af folkekirken.


Som medlem af folkekirken, har du ret til kirkelig betjening af den eller de sognepræster, som er ansat i det sogn du bor i. Det er hovedreglen i medlemskabsloven. Loven åbner således op for kirkelig betjening af andre præster end bopælspræsten i visse situationer, såfremt man løser sognebånd til en anden præst. De præster, der er ansat til at betjene dig i dit sogn, kan du finde på hjemmesiden www.sogn.dk, som du finder ved at klikke her.

Arbejdsgiverrollen for præster ansat i folkekirken varetages af Kirkeministeren. Alle daglige arbejdsgiveropgaver og beføjelser har kirkeministeren delegeret til biskopperne, der i praksis varetager alle de daglige arbejdsgiveropgaver i forhold til præsterne. Landet er geografisk delt op i 10 stifter, med en biskop i hvert stift. På www.sogn.dk kan du ligeledes se, hvilket stift den enkelte sognepræst er ansat i, og dermed hvilken biskop, der er den daglige arbejdsgiver for præsten.

Præsten skal i henhold til lovgivningen varetage sognets gudstjenester og kirkelige handlinger, føre sjælesørgeriske samtaler med medlemmer af menigheden, forestå konfirmandundervisning, virke som begravelsesmyndighed, og føre sognets kirkebøger. Herudover udfører sognepræsten en række andre arbejdsopgaver enten på eget eller andres initiativ.

Ris og ros over præstens opgavevaretagelse skal rettes til præsten selv.

Er du bekymret for en sognepræst, kan denne bekymring, ud over til præsten selv, rettes mundtligt eller skriftligt til biskoppen som arbejdsgiver for præsten. Biskoppen vil typisk tage et skriftligt notat af en mundtlig samtale, som grundlag for en drøftelse af bekymringen med præsten.

Kontaktoplysninger til biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen finder du ved at klikke her.

Egentlig klage over præstens opgavevaretagelse, adfærd eller embedsførelse skal som altovervejende hovedregel rettes til præstens biskop, der som daglig arbejdsgiver for præsten, behandler alle klager over vedkommende.

Specifikke klager over præstens afgørelser som begravelsesmyndighed, skal dog indgives til skifteretten.

Såfremt biskoppen modtager en klage over en præst i stiftet, vil denne altid blive forelagt for sognepræsten for en udtalelse, hvorefter klager vil modtage et svar på klagen fra biskoppen.

Klage over en sognepræst skal som udgangspunkt ske skriftligt til biskoppen.

Fakta (KLIK PÅ + FOR AT ÅBNE)

Sådan skriver du en klage

I tilfælde af klage, skal klager altid oplyse:
 

  • Navn og adresse (identiteten af klager skal være entydig), og gerne telefonnummer og CPR-nummer med henblik på biskoppens tilbagemelding og evt. indhentelse af uddybende oplysninger via klagerens e-boks
  • Navn på den præst, der klages over
  • Oplysninger om hvad der klages over, tid, sted, og evt. dokumentation
  • Såfremt der oplyses CPR-nummer og borger benytter e-boks, vil henvendelsen blive besvaret via e-boks. Hvis der alene oplyses postadresse, vil klagen blive besvaret via almindelig brevpost.

Hvis klager efter modtagelse af biskoppens besvarelse ønsker at rette fornyet henvendelse til biskoppen, skal det igen ske via ovenstående link.

 

Husk at være opmærksom på kun at sende personoplysninger ad sikre kanaler, f. eks. e-Boks og brevpost.