Reformationen 500 år
Nyheder

Hele historien om Reformationen lokalt

Hvordan udviklede Reformationen sig i Sønderjylland, og hvad var det for et område, de nye tanker kom til? De spørgsmål har fire lokale eksperter besvaret i en serie af artikler, som er blevet bragt i Ugeavisen Haderslev hen over hele 500-året for Reformationen. Tilsammen er artiklerne blevet til "hele historien om .." Læs artiklerne her på siden.

Nye tiltag i Haderslev efter Reformationen - læs her
Forandringerne i Haderslev 1525-1528 berørte især de kirkelige forhold og præsteuddannelsen. På andre områder blev der i første omgang ikke taget store initiativer. Og da frontløberne i den lokale reformation i løbet af nogle år rejste fra byen for at fremme den gode sag andre steder, kom der først rigtigt orden på sagerne i Hans den Ældres tid som hertug (1544-1580).
Skribent: Anker Thygesen

Reformer i det danske samfund efter Reformationen - læs her
De ændringer, der skete i Reformationens kølvand, angik ikke kun troen og kirken. Kirken havde haft stor økonomisk betydning især i kraft af sine enorme jordbesiddelser. Den havde løst opgaver, som i dag klares af det verdslige samfund, f.eks. social-  og sundhedsvæsen og uddannelse. Den havde haft del i den politiske magt og leveret udannet personale til at styre landet. Så der var lagt op til flere forandringer, da den katolske kirke blev afskaffet.
Skribent: Anker Thygesen  

Det katolske kontra det evangelisk-lutherske kirkerum - læs her
Reformationen medførte forandringer inden for mange områder af samfundslivet, men da det primært var en forandring af tilværelsens religiøse aspekt, blev forandringerne tydeligst for de fleste mennesker i det rum, hvor religionen blev praktiseret: Kirkerummet.
Skribent: Lennart S. Madsen

Den "forsinkede" reformation i Hertugdømmet Slesvig - læs her
Kort efter Frederik 1.'s død 10. april 1533 blev der afholdt landdag i Kiel, hvor Christian mødtes med adelen og gejstligheden i hertugdømmerne. Her blev Christian valgt til hertug af Slesvig og Holsten på egne og sine brødres vegne. Efter valget det kirkelige emner, der optog landdagen, og det blev tydeligt, at Christian valgte en forsigtig kurs. 
Skribent: Lennart S. Madsen

Den danske kirkeordinans - læs her
Da Chr. 3. den 12. august 1536 lod samtlige biskopper arrestere, blev Reformationen i Danmark officielt indført.  Den nye kirkeordinans blev udarbejdet i Haderslev.
Skribent: Lennart S. Madsen

Luthers kampfæller Johannes Bugenhagen og Philipp Melanchton - læs her
På markedspladsen foran det gamle rådhus i Wittenberg står to statuer. Det er hhv. Luther og Melanchton. Der er faktisk plads til en tredje, men den blev aldrig opført. I steder er der en buste af Johannes Bugenhagen bag ved Stadtkirche.
Skribent: Christa Hansen

Luther og hans historie fra 1525 - læs her
I juni 1525 blev Luther gift med Katharina von Bora. Han blev efterfølgende far til seks børn i det gamle kloster i Wittenberg, hvor de havde til huse. Det blev den første lutherske præstegård.
Skribent: Christa Hansen

Bispevældets fald - Reformationen gennemføres i Danmark - læs her
Da katolikkerne og Christian 2.'s tilhængere i København overgav sig efter et års belejring, gik kong Christian 3. straks i gang med at reformere den danske kirke. Han kunne bygge på de erfaringer, han havde gjort sig 10 år tidligere, da han gennemførte Reformationen i Haderslev og Tørning len. Siden den tid var der desuden opstået et netværk af prædikanter og andre, som arbejdede for den lutherske sag, og som han kunne støtte sig til.
Skribent: Anker Thygesen 

Evangeliske prædikanter og borgerkrig - på vej til Reformationen - læs her
Haderslev var det første sted i Norden, hvor Reformationen blev indført officielt. Men de lutherske tanker bredte sig overalt - især i købstræderne, hvor der kom flere og flere evangeliske "prædikanter". Præst måtte man kun kalde sig, hvis man var indviet af en biskop. Protestantismen fik stor tilslutning, men stærke kræfter forsvarede stadig den katolske kirke, og først efter to års borgerkrig blev Reformationen gennemført i hele Danmark.
Skribent: Anker Thygesen 

Reformationen i resten af hertugdømmet Slesvig - læs her
Da gennemførelsen af en reformation af den katolske kirke var sat i gang i Haderslev og i Haderslev Len i foråret 1526, skred kong Frederik 1. til at gennemføre næste etape af sin plan for en reformation af kirken.
Skribent: Lennart S. Madsen

Luthersk præsteskole i Apotekergade - læs her
Det var et problem for reformatorerne, at der var mangel på veluddannede lutherske præster. Da Universitetet i København blev oprettet i 1479, var teologistudiet som en selvfølge blevet indrettet efter katolsk mønster, men under Reformationen kunne en sådan uddannelse ikke tiltrække ret mange studerende, så Universitetet sygnede hen og var faktisk lukket i nogle år. Til gengæld blev der flere steder i landet startet nye præsteuddannelser på luthersk-evangelisk grundlag. Et af disse steder var Haderslev.
Skribent: Anker Thygesen

Haderslev-artiklerne - læs her
I 1528 var alle landsbypræster fra Haderslev og Tørning Len kaldt til møde på Haderslevhus. Her fik de udleveret Christians regelsæt for, hvordan han ville have sin reformerede lutherske kirke til at fungere. Regelsættet hedder Haderslev-artiklerne og er en af de ældste lutherske kirkeordninger i verden.
Skribent: Jens Chr. Gjesing

Møderne på Haderslevhus i 1526 og 1528 - læs her
De Christian havde sikret, at der var kompetente folk til at varetage den lutheranske gudstjeneste og menighedsomsorg i Haderslev by, var det gennemførelsen af Reformationen i landsbykirkerne, der stor for tur.
Skribent: Lennarts S. Madsen

Hertugen i Haderslev mod Bispen i Ribe - læs her
I foråret 1526 raser der en gevaldig brevkrig mellem Hertug Christian i Haderslev og Ribe-bispen Ivar Munk. Det bliver til et teologisk slagsmål om faste, gode gerninger og ret forståelse af kristendommen.
Skribent: Jens Chr. Gjesing

De tre W'er - Haderslevs første lutherske præster - læs her
Snart efter at junker Christian var ankommet til Haderslev og havde sat de katolske præster ved Vor Frue fra bestillingen, måtte han erkende, at der var behov for hjælp udefra til at få organiseret et protestantisk kirkeliv. Så han sendte bud til Tyskland efter to præster, som både havde en solid teologisk uddannelse og gik ind for Luthers tanker.
Skribent: Anker Thygesen

Reformationen begynder - læs her
Da Christian kom til Haderslev, kunne han ikke vente med at kaste sig over gennemførelsen af sit store projekt - reformationen af den katolske kirke. I hans ungdommelige iver var det dog lige ved at gå galt.
Skribent: Lennart S. Madsen

Junker Christians vej til Haderslev - læs her
Som 20-årig blev junker Christian pludselig en mulig tronfølger, da hans far avancerede fra at være hertug til at blive kong Frederik. Han satte sin søn i lære som fyrste ved at lade ham styre den nordligste del af hertugdømmet Slesvig med Haderslev som residensby.
Skribent: Anker Thygesen

Haderslev i senmiddelalderen - kirke og kloster - læs her
Den tidligste reformation i Sønderjylland fandt sted i Haderslev, der i senmiddelalderen var en by med mange kirkelige institutioner og mange romsk-katolske præster.
Skribent: Lennart Madsen

Haderslev i senmiddelalderen - by og borg - læs her
Den tidligste reformation i Sønderjylland skete med udgangspunkt i Haderslev, der var en stor by efter datidens forhold. I byen lå Haderslevhus, hvor Christian og Dorothea kom til at bo, og hvor afgørende møder og forsamlinger fandt sted. Desværre ved vi ikke meget om borgen, der blev nedrevet i 1560'erne.
Skribent: Lennart S. Madsen

Martin Luther fra rigsdagen i Worms til giftermålet i 1525 - læs her
Da Luther har undgået kætterbålet i Worms, tilbringer han først en arbejdsom tid på slottet i Wartburg, men må snart vende tilbage til Wittenberg, hvor Reformationen var ved at løbe løbsk.
Skribent: Jens Chr. Gjesing 

Junker Christian - en fyrstesøns læreår - læs her
Junker Christian indførte Reformationen  først i Haderslev og omegn og senere, da han var blevet kong Christian III, i hele Danmark. Hans ungdom rummer en del af forklaringen på at han blev en trofast tilhænger af Martin Luther.
Skribent: Anker Thygesen

Luthers 95 teser og udviklingen frem til Rigsdagen i Worms - læs her
"Her står jeg og kan ikke andet. Gud hjælpe mig. Amen"
Skribent: Christa Hansen

Martin Lutherlæs her
Fra fødslen til 1517. Hvem var denne mand, som vi hører så meget om, og som dominerer 500-året for Reformationen? Og har han nogensinde været i Haderslev, "Nordens Wittenberg?
Skribent: Christa Hansen

Sønderjyllands grænser - læs her
Kongeåen og Ejderen udgjorde de naturgivne grænser for Sønderjylland, men det var de administrative grænser, der skabte grundlaget for den tidlige reformation i Sønderjylland.
Skribent: Lennart S. Madsen

Helvede, skærsild og paradis - læs her
Den katolske kirke var i Middelalderen eneste støtte i en verden, hvor sjælens frelse blev truet fra alle sider.
Skribent: Lennart Madsen


Skribenterne:

Lennart S. Madsen, overindspektør, Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev


Christa Hansen, sognepræst, Haderslev Domsogn


Anker Thygesen, fhv. museumsinspektør


Jens Chr. Gjesing, formand for Styregruppen for reformationsfejringen, tidl. borgmester og nuv. medlem af byrådet i Haderslev