Migrantsamarbejde og religionsmøde
Kommissorium

Kommissorium

Formålet for Stiftsudvalget for Folkekirke og religionsmøde er med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse at styrke Folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger på en ansvarlig og indsigtsfuld måde, som er præget af åbenhed og respekt. Udvalget beskæftiger sig primært med mødet med muslimer. 

Udvalget skal tilskynde til erfaringsudveksling mellem præster, sognemedhjælpere, menighedsråd, organisationsansatte og frivillige samt understøtte tværkulturelle initiativer i sogne og provstier.

Stiftsudvalget for Folkekirke & Religionsmøde arbejder med:

  • at motivere og inspirere til mødet med mennesker med anden religion eller livstydninger
  • at udruste til at præsentere og repræsentere kristen tro i mødet med mennesker af anden tro eller livstydninger
  • at kortlægge religionsmøder og tværkulturelle aktiviteter i stiftets sogne og provstier og løbende ajourføre stiftsrådet om dette
  • at arrangere og deltage i undervisning, inspirationsdage og konferencer med fokus på det tværkulturelle møde og religionsmøder generelt
  • at varetage kontakten til Folkekirke og Religionsmøde og stiftsudvalget for mellemkirkeligt arbejde
  • at formidle erfaringer fra religionsmøder og tværkulturelle aktiviteter i andre stifter.

Udvalgets repræsentanter er udpeget efter såvel geografiske som interessemæssige og faglige kriterier. De udpeges af stiftsrådet efter indstilling fra biskoppen. Der holdes 4-5 årlige møder i udvalget, og efter behov nedsættes mindre arbejdsgrupper. 

Haderslev stiftsudvalg for Folkekirke og Religionsmøde samarbejder med stiftets øvrige udvalg.

Stiftsudvalget afleverer sin årsrapport til stiftet senest tre uger før stiftets februarmøde og afleverer samtidig dets budgetønsker for det kommende år. 

Ovenstående formuleringer er drøftet med tilslutning og anbefaling på udvalgets møde den 1. april 2014 og efterfølgende godkendt på stiftsrådsmøde den 27. maj 2014