Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger
Nyheder

Dåb af asylansøgere

Med anledning i den offentlige debat om dåb af asylansøgere minder biskoppen stiftets præster om "Dåbsanordningen" af 2008 og ”Biskoppernes vejledning om dåb” i forbindelse med anordningen, og hun henviser til den allerede eksisterende vejledning for dåbsforberedelse af asylansøgere.


Af biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen.

Af Dåbsanordningen §1 fremgår det, at ”Alle børn og voksne har adgang til at blive døbt”.

Det betyder, at der i adgangen til dåben ikke skelnes mellem forskellige grupper, nationaliteter, social status mv. En sognepræst kan ikke afvise et menneskes anmodning om dåb med henvisning til dets sociale, nationale eller religiøse status, men er pligtig at vejlede vedkommende til at opfylde de kirkelige og juridiske betingelser for, at dåben kan finde sted. 

Ved barnedåb er forældre (i deres sted faddere) og videre omfang menigheden ansvarlige for børnenes dåbsoplæring.

Forud for dåb af voksne er sognepræsten ansvarlig for, at vedkommende er forberedt til dåben gennem et undervisningsforløb, der tilpasses dåbskandidatens forudsætninger. I bredere forstand er også menigheden ansvarlig for at gøre dåbskandidaten bekendt med kirkens liv. 

I Biskoppernes vejledning om dåb gives generelle anvisninger om undervisningen forud for voksendåb. 

I ”Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af muslimske asylansøgere” (udarbejdet af Folkekirken og Religionsmødet og udsendt af biskopperne), som findes på det Mellemkirkelige Råds hjemmeside under ”Asylsamarbejdet”, vejledes med særligt henblik på den situation, asylansøgere befinder sig i, og de særlige vilkår, der gør sig gældende, og som derfor fordrer lang tids forberedelse og et grundigt undervisnings- og samtaleforløb – oftest over flere måneder. 

Det er en stor og ansvarsfuld og velsignet opgave, I som sognepræster står med, når I bliver mødt af anmodning om dåb fra voksne, herunder asylansøgere, med en helt anden religiøs baggrund. Og jeg har stor respekt for det store og samvittighedsfulde arbejde, der gøres af jer, der nu forbereder mennesker til dåb. Da asylansøgere befinder sig i en yderst sårbar situation, kræver det samtidig den største omhu at sikre sig, at vedkommende er klar over de radikale konsekvenser, en konversion kan have i dennes og dennes families liv. 

Ligesom ved barnedåb er det ikke op til os som præster at vurdere et andet menneskes tro, men må tage bekendelsen for pålydende. Der er derimod vores opgave at sørge for oplysning og trosoplæring, således at det menneske, der træffer det afgørende valg at lade sig døbe, kan gøre det med åbne øjne og med viden om betydningen af dåben, kristeligt og menneskeligt. Apostlenes Gerninger 8, 26-39 er i den henseende en god inspiration (undtagen mht. varigheden af oplæringen). 

Jeg opfordrer alle til at søge råd og vejledning hos stiftets asylpræster: Birgitte Møldrup, brm@km.dk (de nordlige provstier), og Eva Wiwe Løbner, ewl@km.dk (de sydlige), samt hos provst og biskop. På landsplan arbejdes der på at tilvejebringe relevante materialer til dåbsforberedelse  - se dåbsoplæringsmateriale for dåbskandidater med muslimsk baggrund. Hos Bibelselskabet har jeg fået oplyst, at sognekirker stadigvæk kan få en gratis bibel på de mest relevante sprog.

Marianne Christiansen