Mellemkirkeligt udvalg
Kommissorium

Kommissorium

Vision:

  • at berige menighedslivet ved at skabe bevidsthed om egen identitet og at hente inspiration i mødet med andre kristne.

Udvalgets opgave er:

  • at forberede og tilrettelægge mellemkirkeligt arbejde i stiftet
  • at udbrede kendskabet til mulighederne for mellemkirkelige kontakter og erfaringer via stiftets hjemmeside, arrangementer og studierejsee
  • at inddrage præster og menighedsråd i forberedelse af arrangementer
  • at støtte initiativer, der skønnes at styrke den mellemkirkelige forståelse
  • at holde kontakt med mellemkirkelige organisationer og andre kirkesamfund og hjælpe menighedsråd med at formidle kontakt til disse
  • at fremme deltagelse fra stiftet i internationale kirkelige møder og konferencer og evt. bevilge tilskud hertil.

Udvalget består af fire læge og tre gejstlige medlemmer (heraf én fra Syd-slesvig) og biskoppen.

Udvalget udpeges efter såvel geografiske som interessemæssige kriterier af stiftsrådet efter indstilling fra biskoppen.

På det konstituerende møde vælges formand, næstformand og sekretær for funktionsperioden. Der indstilles tillige til stiftsrådet et medlem til Det Mellemkirkelige Råd. Og der vælges et medlem til udvalget for Folkekirke og Religionsmøde, Danske Kirkers Råd, og Folkekirkens Nødhjælps Råd.

Der holdes fire årlige møder i udvalget.

Udvalgets udgifter dækkes af stiftsrådet via stiftsbidraget. Årsrapporten og budgetønsker for det kommende år sendes til Haderslev stiftsråd senest ved udgangen af januar måned hvert år.

Godkendt på Haderslev Stiftsråds møde den 27.maj 2014