Nyt fra stiftsråd og udvalg
Nyheder

Orienteringsmøder i august om valg til stiftsråd og provstiudvalg 

Inden udgangen af oktober skal der vælges nye provstiudvalg og stiftsråd. Valget til begge starter på orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30. august. 

Stiftsrådets fokus er kirkens liv og vækst. Handlekraften ligger i stiftsudvalgene, i økonomien (stiftsbidraget) og et stadig stærkere samarbejde mellem stiftsråd, stiftsudvalg og provstierne.
Økonomien i stiftsrådet er ikke overvældende: 6,3 kr. pr. medlem af folkekirken i Haderslev Stift - i budget 2017 i alt 3 mio. kr., der ud over diverse initiativer i forhold til præsterne finansierer alle initiativer i stiftsudvalgene, stiftets kommunikation, hele asylarbejdet samt skole-kirkesamarbejdet i HASK.
Det bliver til inspiration og værktøjer i sognene via en række faglige inspirations- og temaarrangementer for præster, menighedsråd og kirkernes ansatte og frivillige.  
Stiftsrådet i Haderslev er desuden karakteriseret ved hen over den sidste periode at have søgt at styrke remtræk og videndeling i den kirkelige organisation fra stiftsråd over provstiudvalg til menighedsråd. Det er bl.a. kommet til udtryk i en målsætning om, at stiftsrådets læge medlemmer så tit som muligt deltager i provstiudvalgsmøder i det provsti, de er valgt i, og i det årlige fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for stiftsudvalgene. 

Stiftsrådets medlemmer
Biskop Marianne Christiansen og domprovst Torben Hjul Andersen er faste medlemmer af stiftsrådet, som derudover består af tre repræsentanter for præsterne, en repræsentant for provsterne samt en læg-repræsentant fra alle provstier. 
Se her, hvem der sidder i stiftsrådet i den valgperiode, der slutter nu.

Valg i efteråret 2017
Stiftsrådet er på valg hvert fjerde år. Valget ligger i det år, der følger umiddelbart efter det år, hvor der er valg til menighedsrådene.
Da der blev valgt nye menighedsråd i efteråret 2016 betyder det, at der skal være valg til stiftsrådet og provstiudvalgene i efteråret 2017.

Valghandlingen i forhold til stiftsrådet hænger rent praktisk sammen med valget til de økonomisk mere tunge og magtfulde provstiudvalg. Valget til begge instanser indledes således med en række orienterings- og opstillingsmøder i provstierne i perioden 17.-30 august. Det vil sige, at begge valghandlinger starter:

Dagsorden til orienterings- og opstillingsmøderne ligger fast:

 1. Valg af dirigent
 2. Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed
 3. Redegørelse for stiftsrådets virksomhed
 4. Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd
 5. Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg
 6. Valg af valgbestyrelse
 7. Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis
  a: valg af menighedsrepræsentant til provstiudvalg
  B: valg af præsterepræsentant til provstiudvalg
  c: valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd. 


Provstiudvalgenes opgaver

De syv provstiudvalg i Haderslev Stift fører sammen med stiftsøvrigheden tilsyn med de godt 170 menighedsråd i økonomiske, forvaltingsmæssige og administrative anliggender. Provstiudvalgene forvalter i Haderslev Stift desuden en kirkelig ligning, der samlet ligger i nærheden af 560 mio. kr. De anvendes til drift og vedligehold af og anlæg på bl.a. kirkebygninger, kirkegårde og sognegårde samt til kirkelige aktiviteter. 


Valgets frister 

 • 14. august 2017: Valgbestyrelsen for valg af præsterepræsentanter bekendtgør valget.
 • I perioden 14. august til 3. september 2017 afholdes et offentligt orienterende møde i hvert provsti. På mødet vælges en valgbestyrelse, der forbereder og leder valget af menighedsrepræsentanter fra hvert provsti til stiftsrådet.
 • I perioden 4. september 2017 til 8. oktober 2017 afholdes et møde for stiftets provster, hvor disse vælger provsterepræsentanten. Domprovsten indkalder til dette møde. Indkaldelsen skal være den enkelte provst i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse. Domprovsten orienterer straks efter mødet stiftsadministrationen om, hvem der er valgt.
 • Den 11. september 2017 kl. 19.00 udløber fristen for indlevering af kandidatlister til brug for valg af menighedsrådsrepræsentant(er) og præsterepræsentanter til formanden for de respektive valgbestyrelser.
 • Valgbestyrelserne skal senest 13. september 2017 underrette en kandidatlistes kontaktperson om eventuelle mangler.
 • Afhjælpning af mangler kan ske indtil 18. september 2017 kl. 19.00. Denne dato er også seneste frist for anmeldelse af listeforbund ved valget til stiftsråd. 

Hvis der kun er kommet en kandidatliste (afstemningsvalg aflyses):

Valgbestyrelserne aflyser afstemningen og orienterer stiftsadministrationen om valgets resultat. Orientering sker for så vidt angår valg af menighedsrepræsentant ved en udskrift af provstiudvalgets beslutningsprotokol, og for så vidt angår valg af præsterepræsentanter ved en udskrift af stiftsrådets beslutningsprotokol.

Valgbestyrelsen orienterer den/de valgte kandidat(er) og eventuelle stedfortrædere om valget og om fristen for indgivelse af klage over valget.

Valgbestyrelsen underretter den/de valgte kandidat(er) om, at der senest den 1. november 2017kan indleveres en særlig stedfortræderliste.

Senest den 24. oktober 2017 offentliggøres valgresultaterne. Stiftsadministrationen sørger for offentliggørelsen af resultatet af valg af præsterepræsentanterne, mens det er valgbestyrelsen i det enkelte provsti, der sørger for offentliggørelse af, hvem der er valg som menighedsrepræsentant.

Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 24. oktober 2017. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

Hvis der er indleveret mere end en gyldig kandidatliste (afstemnings- valg gennemføres):

Vedkommende valgbestyrelse sørger for udarbejdelse af stemmemateriale.

Den 27. september 2017 er sidste frist for valgbestyrelsens offentliggørelse af kandidater og eventuelle listeforbund ved valg af præsterepræsentanter.

Stemmemateriale ved valg af præsterepræsentanter skal være den enkelte stemmeberettigede præst i hænde senest den 2. oktober.

Stemmematerialet (stemmesedler med tilhørende kuverter) til valg af menighedsrepræsentant skal være formanden for de enkelte menighedsråd i hænde senest 2. oktober 2017.

De lukkede kuverter indeholdende de udfyldte stemmesedler skal være valgbestyrelsen i hænde senest den 16. oktober 2017 kl. 19.00.

Optælling af stemmesedler og opgørelse af valgene skal være afsluttet den 17. oktober 2017. Valgets resultat for valg af menighedsrepræsentant indføres i provstiudvalgets beslutningsprotokol, og en udskrift af beslutningsprotokollen sendes til stiftsadministrationen. Valgets resultat for valg af præsterepræsentant indføres i stiftsrådets beslutningsprotokol. De valgte repræsentanter og eventuelle stedfortrædere underrettes om valgets resultat.

Senest den 24. oktober 2017 offentliggøres valgresultaterne. Stiftsadministrationen sørger for offentliggørelsen af resultatet af valg af præsterepræsentanterne, mens det er valgbestyrelsen i det enkelte provsti, der sørger for offentliggørelse af, hvem der er valg som menighedsrepræsentant. Eventuelle klager over valget skal være indgivet til biskoppen senest den 24. oktober 2017. Hvis der ikke er indgivet klage, underretter valgbestyrelsen provstiets menighedsråd om valgets resultat.

Tiltræder 1. november

Både de nye provstiudvalg og det nye stiftsråd tiltræder 1. november. Umiddelbart derefter er der for stiftsrådets vedkommende planlagt konstituering, introduktion og det årlige fællesmøde med repræsentanter for netop de nye provstiudvalg. 
Læs stiftsrådets mødeplan her

Læs mere

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside om valget til provstiudvalg og om valget til stiftsråd.
Læs også bekendtgørelsen.
Læs her en kortere beskrivelse om valget til provstiudvalgene og deres hovedopgaver samt en kortere beskrivelse om valget til stiftsrådet og stiftsrådets hovedopgaver.