Arkiv 2017
Nyheder

De seks kandidater til præsternes tre pladser i stiftsrådet 2017-2021

Da fristen udløb for at indlevere kandidatlister vedr. valget af de tre repræsentanter for præsterne i stiftsrådet, var der modtaget fire kandidatlister med i alt seks navne. Læs her hvem de er og hvad de står for.

Kandidatliste nr. 1:

Listen har sideordnet opstilling, således at de personlige stemmetal er afgørende for fordelingen af listens mandater.

Hans Havelund, 59 år, Lysabild-Kegnæs Pastorat, Sønderborg Provsti

Jeg er uddannet på Det jyske Musikkonservatorium med diplomeksamen i 1988 og efterfølgende musikpædagogiske uddannelse 88-89. Jeg har arbejdet som symfoniorkestermusiker, dirigent og musikpædagog på Færøerne og i Danmark. Sideløbende med, at jeg underviste på sydfynske musikskoler, studerede jeg teologi på Aarhus Universitet og blev kandidat i 2007. Siden den 1. september 2008 har jeg været ansat som sognepræst på Kegnæs og Lysabild på Sydals.

I foråret 2011 blev jeg valgt som tillidsrepræsentant i Sønderborg Provsti. og siden marts 2013 har jeg været formand for Stiftsbestyrelsen. I efteråret 2013 blev jeg valgt som en af de tre præsterepræsentanter i stiftsrådet – et arbejde, jeg gerne vil fortsætte med.

Det er menighederne, der er folkekirkens fundament, og alle opgaver, der kan løses lokalt, skal fortsat også løses dér. Men naturligvis er der også opgaver, der fordrer samarbejde på enten provsti- eller stiftsplan, f.eks. den overordnede styring af den fælles folkekirkelige økonomi, pædagogiske tiltag, arbejdet med asylansøgere og det mellemkirkelige arbejde.

Karsten Højrup Petersen, 53 år, Sct. Nicolai Sogn, Vejle Provsti

Mit udgangspunkt for præstegerningen er, at vi må være kirke når og på den måde, medlemmerne finder det relevant. Det sker i de kirkelige handlinger, ved gudstjenester, ved undervisning og i vore sjælesørgeriske samtaler. Men det sker også ved møder og andre aktiviteter gennem ugen og året.
For mit vedkommende har et særlig fokus været samarbejde med samfundets institutioner og de kirkelige foreninger, som jeg selv tidligere har været aktiv i. Den vinkel vil jeg også have i arbejdet på stiftsplan.

Min erfaring er, at nogle ting fungerer godt i det nære og omkring den lokale kirke. Andre ting fungerer godt fælles i byen eller i kommunen. Og endnu andre ting fungere godt på stiftsplan. Her tænker jeg både HASK, Stiftsdagen og senest reformationsfejringen.

I 17 år har jeg været sognepræst i Vejle. Tidligere var jeg fem år på Fyn. To år var jeg frikøbt 35 pct. til at være præstedelen af HASK. I den periode fik jeg et indblik i stiftets forskellighed og mangfoldighed. Også den erfaring håber jeg kan blive nyttig i stiftsrådet. 

Lars Seeberg, 58 år, Taulov Pastorat, Fredericia Provsti

I 2013 blev jeg valgt til en plads i stiftsrådet, og nu søger jeg genvalg – fordi jeg har vældig lyst til at fortsætte der, og fordi det er vigtigt for stiftsrådets arbejde, at kontinuiteten bevares i rådet. I hvert møde er der ganske mange punkter om folkekirkens økonomi, med forvaltning og tilsyn, men når først overblikket åbenbarer sig, er der også her muligheder for at drøfte folkekirkens liv og vilkår. Reel indflydelse har stiftsrådet kun på stiftets indre forvaltning, og her ser jeg det som stiftsrådets opgave at samvirke med biskoppen – det er til fælles bedste.

I stiftsrådet er præsterepræsentanter ligestillet med øvrige medlemmer, men jeg mener stadig, det er vigtigt at have præsterne repræsenteret i stiftsrådet, fordi præsterne i særlig grad har kendskab til virkeligheden og hverdagen i folkekirken i Haderslev stift. Vort stift har sine særlige kvaliteter frem for andre – hvert sogn og hver præst har sine særlige kvaliteter i stiftet, og disse forhold kan have betydning for udvikling og prioriteringer. 

Til daglig er jeg fortsat sognepræst i Taulov Sogn – foreløbigt 31 år i et bypræget landsogn med ca. 5.100 medlemmer, hvoraf ca. 30 pct. er børn. Her er mange dåb og mange konfirmander, som jeg deler med min gode kollega. Desuden er jeg meget aktiv i det velfungerende præste-fællesskab i Fredericia provsti.

Jeg sidder i Kirkefondets bestyrelse, en organisation, som arbejder for folkekirkens udvikling, ikke afvikling, i by og på land. I Kirkefondet sidder jeg i den teologiske ressource-gruppe bag projektet Lokal Kirkeudvikling, som kan styrke sognets selvbevidsthed og give kirken liv og vækst, lokalt. 


Kandidatliste nr. 2:

Robert Strandgaard Andersen, 48 år, Hjordkær Sogn, Aabenraa Provsti

Jeg er sognepræst i et lille sogn og med i et teamsamarbejde med kollegaerne i omkringliggende sogne. Jeg er arbejdsmiljørepræsentant i Aabenraa Provsti, er med i stiftsudvalget for mødet med ny spiritualitet og er for anden gang med i arrangementsgruppen for stiftsdagen i Haderslev Stift. Har også været med til at arrangere temadage om det gode menighedsrådsarbejde i Aabenraa Provsti.

Jeg vil arbejde på:

 • at stiftet fastholder fokus på præsternes arbejdsmiljø i samarbejde med provstierne og menighedsrådene, særligt i lyset af rapporten om mobning
 • at der fortsat gennem udvalgene arbejdes med tiltag, der kan hjælpe præsterne i deres tjeneste
 • at stiftet holder fokus på folkekirkens mission. Vi står over for en stor udfordring med indvandre og migrantkirker. Mange er allerede kristne, en del ønsker at blive døbt. Skal de bevare et positivt forhold til kirken også i anden og tredje generation, må vi fra folkekirken være imødekommende og hjælpe dem ind i et dansksproget kirkefællesskab
 • at styrke den kirkelige voksenundervisning. Det er vigtigt at vise både medlemmer og ikke-medlemmer, at kirken kan matche den intellektuelle udfordring fra ateisme og sekularisme. At vi kan levere fornuftige og relevante svar
 • at stiftet bærer med i forhold til den fornyelse, der pt. finder sted i forhold til liturgi og salmesang
 • at folkekirken i sin diakonale indsats involverer de frivillige kirkelige organisationer, der arbejder med det samme
 • at stiftet afsætter ressourcer nok til, at provstier og sogne får hjælp i forhold til mødet med børn og unge. 

Kandidatliste nr. 3:

Oliver Karst, 38 år, Felsted Pastorat, Aabenraa Provsti

Jeg er ansat som sognepræst i Felsted Pastorat på syvende år i et sogn med ca. 2.200 indbyggere, og herudover har jeg været tillidsmand for præsterne i Aabenraa Provsti siden 2014.

Jeg brænder ikke alene for præsteembedet, men også for alt det ”usynlige” i form af det administrative og organisatoriske bag arbejdet.

Denne interesse for det administrative kunne jeg tænke mig at tage med over i stiftsrådet, som er et spændende sted, hvor ikke alene varetagelsen af midler finder sted, men også som et sted, hvor nye ideer og tiltag kan udtænkes og sættes i værk i et bredere perspektiv. Dette skulle gerne skulle udmønte sig i en styrkelse af kirken på både lokalt og stiftsplan. 

Bliver jeg valgt, vil jeg: 

 • med respekt for, at stiftsrådet ikke er et over-menighedsråd, arbejde for at videreudvikle rådet som et sted, der kan tjene som inspiration for sognene.
 • arbejde for, at stiftet fortsætter sin indsats over for ældre og har dem for øje generelt. Ungdommen er vigtig at få ind i kirken, men vi må på ingen måde glemme den ældre generation som den hastigt voksende aldersgruppe, det er.
 • arbejde for at stiftet har fokus på den diakonale indsats. Vi må ikke ende som kulturinstitution, men skal tilbage til ”rødderne”, hvor kirken var et sted, man kunne søge hjælp.

 


Kandidatliste nr. 4:

Annesofie Overgaard Aastrup Munch, 51 år, Højrup Pastorat og Gram-Fole, Pastorat, Haderslev Domprovsti

Præst siden 1994, ansat i Højrup og Gram og Fole sogne siden 2013.
Har arbejdet som religionspædagogisk konsulent i Ribe Stift 2012-2013 - sidder pt. i Religionspædagogisk udvalg i Haderslev Stift.
Jeg vil arbejde for:

 • at synliggøre stiftsudvalgets arbejde
 • at stiftsrådets arbejde i større grad inddrager stiftets præster