Haderslev Stift
Stiftsråd og stiftsudvalg

Stiftsråd og stiftsudvalg styrker kirkelivet

Stiftsrådets fokus er kirkens liv og vækst. Handlekraften ligger i udvalgene og økonomien, stiftsbidraget, og i et stadig stærkere samarbejde mellem stiftsråd, stiftsudvalg og provstierne.

Siden 1. november 2009 har der i hvert stift skullet være et stiftsråd.  Et stiftsråd består af biskoppen, domprovsten, én repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt én menighedsrepræsentant fra hvert provsti. 
Stiftsrådet vælger sin formand og næstformand blandt de valgte menighedsrepræsentanter.

Stiftsrådet har til opgave på menighedsrådenes vegne at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler.
Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stiftet. Stiftsbidraget kan dog højest være 1 pct. af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet. I Haderslev Stift er procenten i 2017 fastsat til 0,62, i 2018 til 0,6.

Haderslev Stiftsråds vision:

Stiftsrådet skal medvirke til at bevare, og udvikle, et levende og nærværende kirke-liv i Haderslev Stift.

Haderslev Stiftsråd skal: 

Stiftsrådet skal løfte opgaver som bedst udføres på stiftsplan, og dermed understøtte arbejdet i sogne og provstier:

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster.
  • Formidling af kristendom.
  • Udviklingsprojekter indenfor undervisning, diakoni, IT, medier og kirkemusik.
  • Sparringspartner for biskoppen.
  • Stiftsrådet varetager forvaltningen af stiftsmidlerne.

Indsatsområder og opgaver:

Stiftsrådets indsatsområder

Stiftsbidraget kan bruges til aktiviteter inden for bestemte rammer: 

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster
  • Formidling af kristendom
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter

Stiftsrådet har også til opgave at fastlægge stiftets udvalgsstruktur og bestemmer, om der skal nedsættes et særskilt udvalg til at varetage en bestemt opgave i stiftet.
Hvordan denne udvalgsstruktur ser ud i Haderslev Stift, og hvad aktiviteterne er i udvalgene, fremgår af oversigten her
Herudover kan stiftsrådet drøfte forskellige emner af betydning for det kirkelige liv i stiftet.

I Haderslev Stift er stiftsrådet karakteriseret ved et stadig stærkere samarbejde mellem stiftsrådet og provstiudvalgene. Det er bl.a. bundet op på en årlig høring af stiftsrådets budget og et årligt fællesmøde mellem stiftsrådet og repræsentanter for hhv. provstiudvalgene og stiftsudvalgene. Læs mere her.


Følg også:

Ved siden af de faste stiftsudvalg har stiftsrådet to aktuelle initiativer:  "Haderslev Stifts Migrantsamarbejde" - om kirkens arbejde med nye danskere - og  Teologi for voksne.