Reformationen 500 år
Regionale foredragsholdere

Regionale foredragsholdere:

En række præster, organister, forfattere, historikere, lærere og andre fra Haderslev Stift har særlig ekspertise på forskellige emner omkring Reformationen. Alle på denne liste stiller sig til rådighed med foredrag. Pris aftales i hvert enkelt tilfælde.

Jens Lyster, kontakt pr. mail: jensblyster@gmail.com. Mobil: 2988 3066

Luthers kamp- og protestsalmer

Den lutherske tro blev mere sunget end prædiket ind i det danske folk. Dertil behøvedes stærke salmer. Men er Luthers salmer for farlige for nutiden, siden de serveres i en svækket og tandløs skikkelse i Den danske Salmebog 2003?

Der var lidenskab i Luthers salmer. Derved fik de den gennemslagskraft, der skulle til for at kalde til kamp mod død og djævel og livets og kirkens fjender. Har vi også i dag brug for at tage livtag med dæmonerne? Eller hører den kamp fortiden til?

Jens Lyster tilbyder et fortælle- og fællessangs-arrangement, idet vi i løbet af de fem kvarter i alt, som arrangementet varer, får lejlighed til at synge otte fællessalmer.

Jens Lyster er teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1971 og derefter forskningsstipendiat med salmehistorie som emne i tre år samme sted. I sytten år ansvarshavende redaktør for salmetidsskriftet "Hymnologiske Meddelelser". Har bl.a. undervist på Pastoralseminariet i Aarhus og på Præstehøjskolen i Løgumkloster. Har udgivet salmedigteren "Hans Christensen Sthens Skrifter", I-IV, 1994-2015. Teologisk æresdoktor i 2007 ved Københavns Universitet.


                          

Henrik Vestergaard Jørgensen

Lone Kofod Jensen

Med Luther i skole

Efter en generel introduktion til Luthers liv og virke vil de to oplægsholdere lave nogle nedslag i Luthers tænkning, som retter fokus mod dannelse. Hvad skal vi med skolen, og hvorfor underviser vi?

Henrik Vestergaard Jørgensen er sognepræst, ph.d, tidligere seminarielektor og nu censor ved læreruddannelsen. Lone Kofod Jensen er sognepræst, cand.theol. og cand.pæd. i pædagogisk filosofi, tidligere underviser på læreruddannelsen og nu censor samme sted.


Jens Kvist, sognepræst i Aabenraa, kontakt pr. mail: jkv@km.dk

Var reformationen en fejltagelse?

Var Reformationen en fejltagelse? Kunne den have været undgået, hvis paven havde lyttet til Luthers anliggende i stedet for at lyse ham i band? Kan vi i dag gøre det brudte helt ved sammen med katolikkerne at underskrive fælleserklæringer, hvori vi koncentrerer os om det, vi kan blive enige om i stedet for at fokusere på forskellene? Det er der mange, der vil mene. Foredraget vil, ud fra centrale tekster af Martin Luther, forsøge at belyse, hvad det var, Luther var oppe imod. Det var andet og mere end beklagelige misforståelser og talen forbi hinanden. Der er tale om store forskelle i såvel kirkesyn som embedsforståelse. For da slet ikke at tale om Luthers forståelse af begrebet ”Det almindelige præstedømme.”   
                          


Lars N. Henningsen, historiker og forfatter, Aabenraa, kontakt pr. mail: larsnhenningsen@gmail.com

Lars Henningsen tilbyder to foredrag:

Den lutherske reformation – en succeshistorie

Reformationen i 1530’erne bragte Luthers salmer, hans lille katekisme, gudstjenestens tekster og ritualer ud til befolkningen og gav den et livsgrundlag. At budskabet nåede ud viste sig sidst i 1790’tallet, da oplysningstidens præster i de danske hertugdømmer Slesvig og Holsten forsøgte en ændring af kirkeskikken siden reformationen. Der blev indført nye tekstrækker, ritualer, salmer og bønner. De moderne teologer mente, det var i Luthers ånd. Men i næsten alle sogne kom der strid mellem menigheder og præster. Kongen tillod så menighederne selv at vælge mellem gammelt og nyt. De valgte det gamle.

Striden var udtryk for en værdikamp mellem lægfolk og gejstlige. ”Tradition” stod over for ”fornyelse”, ligesom i vore dages danske folkekirke.

Foredraget bygger på Lars N. Henningsens bog "Værdikamp og folkeuro, Bønder, præster og øvrighed i 1790'ernes Slesvig", som udkom i 2016. 

og:

Den lutherske reformation i Sønderjylland og Danmark

Den lutherske reformation nåede til Danmark gennem Sønderjylland. I Husum lød der luthersk forkyndelse allerede fra 1522. I Haderslev indførte hertug Christian få år senere kirkelige ændringer, som har givet byen betegnelsen ”Nordens Wittenberg”. Efter en blodig krig blev hertugen fra Haderslev dansk konge og overførte reformationen til Danmark og Norge.

Foredraget vil belyse reformationstidens kirkelige forandringer og se særligt på udviklingen i SønderjyllandErik Kure, organist i Sct. Nicolai Kirke i Vejle, kontakt pr. mail: erikkure@hotmail.com

Foredrag, fællessang og koncert med Luthers salmer
 Erik Kure, organist og foredragsholder, fortæller om Martin Luthers liv og teologi og om reformationstidens komponister til melodierne og de første salme- og korbøger. Ledsaget af billeder, tekst og fællessang.
Læs også på Erik Kures hjemmeside


Jacob Ørsted, sognepræst i Helligåndskirken i Flensborg, kontakt pr. mail: oersted@kirken.de

Luthers frimodige tale omkring middagsbordet
Jacob Ørsted, sognepræst i Helligåndskirken i Flensborg, forfatter til bogen "Godbidder - citater fra Martin Luthers frimodige tale omkring middagsbordet". 
Bogen udkom maj 2016 - læs mere om den her


Eva Holm Riis, sognepræst i Vojens, kontakt pr. mail: ehr@km.dk

Martin Luthers 95 teser om bod og aflad

Eva Holm Riis' foredrag handler om den historiske baggrund, kirkens og Luthers, for Luthers teser om afladen, der blev begyndelsen på opgøret med pavekirken.Hans Krab Koed, lektor, UC Syd, formand for Skt. Nicolai Sogns Menighedsråd, Kolding, kontakt pr. mail: hkko@ucsyd.dk

Luther: Reformationen, teologi og politik
Fire temaer:

  • Om et kristent menneskes frihed. Et nyt menneskesyn og en ny forkyndelse. Dannelses og skolesyn.
  • Kristendom og samfund, Luther i den demokratiske velfærdsstat. Religion og politik
  • Hvordan kan vi lære om og af Reformationen? Luther i dag
  • Teologi 


Jørgen Bøytler, præst i Brødremenigheden, Christiansfeld, kontakt pr. mail: boytler@ebu.de

Reformationen og Brødremenigheden
Brødremenigheden opstod som en præ-reformatorisk bevægelse i Bøhmen i 1400-tallet og afløstes af den fornyede Brødremenighed i 1720'erne i Sachsen. Et foredrag om 300 års fælles historie med Reformationen.Karsten Merrald Sørensen, arkivar på Museerne i Fredericia, kontakt pr. mail: karsten.sorensen@fredericia.dk

Kirkebrug gennem 250 år
Kirkerne var rammen omkring forskellige aktiviteter. Brugerne modtog Guds ord, og befolkningen hørte om nye love. Kirken var herudover velegnet for befolkningen til at opsætte gravminder, så man på den måde kunne vise sig frem i lokalsamfundet. Dette gav sig forskellige udslag afhængigt af tid og sted.
Karsten Merrald Sørensen udgav i april 2016 en bog om kirkebrug gennem 250 år - læs mere om den her.


Mikkel Leth Jespersen, kontakt pr. mail: mije@museum-sonderjylland.dk

Hertug Hans den Ældre
Reformationen i Sønderjylland begyndte med hertug Christian (3.), som satte sig selv i spidsen for kirken i Haderslev amt og Tørning len og udstedte en luthersk kirkeordning for områderne. Da Christian blev konge i Danmark, overtog hans yngre bror Hans den Ældre magten i Haderslev og store dele af det øvrige Sønderjylland. Det blev nu op til Hans at definere, hvordan kirken skulle fungere efter de nye lutherske retningslinjer.


Jan P. Jessen, cand.mag., tidl. leder af Den Slesvigske Samling, kontakt: jan@historie-foredrag.dk 

Jan P. Jessen er optaget af kirkehistorien i århundrederne efter Reformationen. Det kommer bl.a. til udtryk i foredraget ”Religionsfrihed i Danmark”, der tager udgangspunkt i kong Christian III’s kirkelovgivning.
Jan P. Jessen er inviteret til at deltage i en konference i Minnesota i 2017 i anledning af reformationsjubilæet. Her skal han holde foredraget ”Religiøse Aspekter af den Slesvigske Udvandring til USA 1864-1914”.
Jan P. Jessen kan også fortælle om Reformationens effekt på katolicismen. Reformationen havde vidtrækkende konsekvenser for Europas katolikker og udløste mange modreaktioner. Det handler foredraget ”Fem Glemte Jesuitter” om.


Jens Chr. Gjesing, kontakt pr. mail: jc@gjesing.com

Reformationen i Haderslev
Haderslev kaldes i kirkehistorien for Nordens Wittenberg. Baggrunden for dette er, at Hertug Christian fra 1525-28 i Haderslev gennemfører den første lutherske kirkeordning i Norden. 

 


Helge Wiingaard, kontakt pr. mail: HW@haderslev-gym.dk

Haderslev Katedralskole
Den nuværende Haderslev Katedralskole blev oprettet i 1567 og kan således i 2017 fejre sit 450 års jubilæum. I foredraget fortælles om skolens tidligste historie og tilknytning til Reformationen.