Stiftsudvalget for Diakoni
Kommissorium

Vision og kommissorium:

Diakoni er:

 • evangeliet i handling
 • næstekærlighed
 • inkluderende fællesskaber
 • kamp for retfærdighed

Vision: 

Alle sogne i Haderslev stift udøver diakoni.
Derfor skal folkekirken danne ramme om inkluderende fællesskaber og være aktiv i handling og ord for medmennesker, der har brug for omsorg og hjælp.
Det skal være synligt i målsætninger, aktiviteter og prioritering af ressourcer, at den enkelte kirke handler diakonalt.
 

Mål:

Udvalget etablerer et diakoninetværk, hvor alle sogne er repræsenteret med min. én person.
Udvalget skal inspirere til såvel lokale som regionale diakonale netværk og aktiviteter i sogne, provstier og på stiftsplan.
Udvalget skal sikre, at materialer og anden inspiration om diakoni er tilgængelig på stiftets hjemmeside, sociale medier og tryksager.
Udvalget arbejder hen imod, at Haderslev Stift har en fælles diakoniplan.

Konkret skal udvalget:

 • kortlægge diakonale aktiviteter, ressourcer og kompetencer i såvel sognene og provstierne som på organisations-/institutions-niveau og ajourføre denne kortlægning
 • vidensdele via mangfoldige kanaler om diakonale aktiviteter i sognene i Haderslev Stift
 • arrangere debat- og inspirationsdage om diakoni inspirere til afholdelse af Diakoniens Dag i flest mulige sogne/provstier
 • være i kontakt med de diakonale organisationer, som arbejder i stiftet
 • undersøge, hvordan andre i ind- og udland arbejder med diakoni, og formidle eventuelle nye idéer og arbejdsformer til stiftets sogne
 • stille forslag til Stiftsrådet eller til biskoppen vedr. ønskelige initiativer
   

Udvalget skal løbende vedligeholde en skriftligt formuleret målsætning for de(t) kommende år.
Årsrapporten og budgetønsker for det kommende år, sendes til Haderslev Stiftsråd senest ved udgangen af januar måned hvert år.
Udvalgets udgifter dækkes af stiftsrådet via stiftsbidraget.
Udvalget udpeges af stiftsrådet efter indstilling fra biskoppen. Det bør rumme repræsentanter for både sogne-diakoni og organisations-diakoni og så vidt muligt med repræsentanter geografisk fra hele stiftet.
 

September 2017