Stiftsudvalg for Unge og Kirke
Kommissorium

Kommissorium

Motivation og baggrund for udvalget:


Biskoppen af Haderslev Stift og stiftsrådet har nedsat stiftsudvalget for unge og kirke, SUK-Haderslev.
Samtaleforum for Unge og Kirke (SUK) opstod på foranledning af at de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer henvendte sig til biskopperne for at få et forum at samtale i, om de særlige udfordringer folkekirken har omkring unges forhold til kirke og tro. Dette danner baggrund for arbejdet og netværket i SUK-Haderslev.

Formål:

 • SUK-Haderslev arbejder for at sætte fokus på unge og kirke i Haderslev Stift.

Sammensætning og struktur:

 • SUK-Haderslev er bredt geografisk repræsenteret med medlemmer fra samtlige provstier i stiftet og repræsentanter fra lokale kirkelige ungdomsorganisationer.
 • Stiftsudvalget er selvsupplerende, men biskoppen har det overordnede ansvar for udvalgets fortsatte eksistens.
 • SUK-Haderslev har en kontaktprovst, som er udpeget af biskoppen, og som deltager i møder efter behov.
 • Udvalget udpeger formand og repræsentant i landsdækkende SUK, disse kan være sammenfaldende.SUK-Haderslevs medlemmer præsenteres på stiftets hjemmeside, hvor der også lægges referater, årsrapport, visioner og information om arrangementer.

SUK-Haderslevs opgaver, funktioner og prioriteringer:

 • Har til opgave at tage initiativ til at danne netværk i stiftet omkring eksisterende arbejde med unge.
 • Arbejder for at skabe rammer for erfaringsudveksling, internt i udvalget og eksternt i stiftet i form af kurser, inspirationsdage, netværk osv.
 • Stiller sin viden og erfaring til rådighed for kirker og ungdomsorganisationer i stiftet.
 • Tager initiativ til konkrete arrangementer for unge på tværs i stiftet, f.eks. konference for gymnasieelever, samtaledag mv.
 • Arbejder for at styrke samarbejdet mellem de kirkelige ungdomsorganisationer og folkekirken, og tilbyder hjælp til at finde kontaktpersoner lokalt.
 • Anser det for vigtigt at arbejde løbende med visioner for udviklingen på dette område.
 • Udvalgsmedlemmerne skal have mulighed for efteruddannelse og fordybelse i området.

Arbejdsgrupper og samarbejdspartnere:

 • SUK-Haderslev er en del af det landsdækkende netværk, SUK, Samtaleforum om Unge og Kirke, som består af repræsentanter fra folkekirken, folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer, landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer og TPC.
 • SUK-Haderslev nedsætter ad hoc udvalg til udarbejdelse af projekter og kan inddrage relevante samarbejdspartnere og de øvrige stiftsudvalg.

Ressourcer:

 • Driften af SUK-Haderslev finansieres af stiftsbidraget. Ved større arrangementer søger udvalget særskilt økonomisk bidrag fra stiftsrådet og div. fonde.

Kommissoriet er udarbejdet på udvalgsmøde i august 2013, drøftet med biskoppen januar 2014 og derefter fremlagt og godkendt på stiftsrådsmøde den xxxx