Mødet med det nyspirituelle
Kommissorium

Kommissorium:

Kommissorium for Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle:

Formål:

  • Med udgangspunkt i den kristne tro at styrke Folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger i åbenhed og respekt.
  • Primært at rette opmærksomheden mod det nyspirituelle.

Udvalget skal:

  • Tilskynde til erfaringsudveksling mellem præster, kirke- og kulturmedarbejdere, menighedsråd, organisationsansatte og frivillige.
  • Understøtte initiativer i sogne og provstier, målrettet de nyspirituelle/åndeligt søgende.

Udvalget arbejder med:

  • At udruste til at præsentere og repræsentere kristen tro i mødet med mennesker, der ikke har kristentro som klangbund i deres liv, eller som ønsker at vitalisere deres kristne tro og praksis.
  • På sigt at kortlægge relevante tiltag arrangeret i folkekirkeligt regi, og løbende ajourføre stiftsrådet om dette.
  • At arrangere og deltage i undervisning, inspirationsdage, konferencer og grupper med fokus på kirkens møde med det nyspirituelle.
  • At samarbejde med ”Folkekirke og Religionsmøde”

Udvalgets repræsentanter er udpeget efter såvel geografiske som interessemæssige og faglige kriterier. De udpeges af stiftsrådet efter indstilling fra biskoppen. 
Der afholdes 4-5 årlige møder i udvalget , og efter behov nedsættes mindre arbejdsgrupper. 
Der samarbejdes med Stiftets øvrige udvalg. 
Udvalget skal en gang årligt rapportere til Haderslev Stiftsråd med en årsrapport og budget over forventede udgifter.

Ovenstående formuleringer er drøftet med tilslutning og anbefaling på udvalgsmøde d. 20.11.2015 og forelægges til endelig godkendelse af Stiftsrådet ved førstkommende lejlighed.