Migrantsamarbejde
Migrantkonsulent

Migrantkonsulent

I Haderslev Stift har man siden oktober 2016 haft en migrantkonsulent ansat ved stiftet, og lokalt udnævnt en migrantpræst i hvert af provstierne. Baggrunden for dette initiativ kan du læse mere om herunder.

 

700.000 indvandrere, flygtninge og efterkommere
Ved indgangen til 2016 boede der 703.873 indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark – ud af en samlet befolkning på 5.707.251 personer.

Beregningen viser, at 41,1 % af gruppen er kristne, 38,5 % er muslimer. 5,9 % er buddhister eller hinduer, og 0,2 % er jøder. Resten tilhører andre religioner, er ikke religiøse eller tilhører kategorien ”uoplyst”.

Ved indgangen til 2020 boede der 807.169 mennesker med en udenlandsk baggrund i Danmark (flygtninge, indvandrere og efterkommere), hvoraf 192.816 er født i Danmark. Ud af den samlede befolkning (5.822.763[1]) udgør danskere med udenlandsk baggrund 13.9% af befolkningen.

Baggrund og udgangspunkt for initiativet

I løbet af 2015 og 2016 kom der 1.695 nye asylmodtagere til kommunerne i Haderslev Stift. Dette tal virker ikke umiddelbart stort, men tager man de 56.000 indvandrere, flygtninge og efterkommere, der i dag er registreret i kommunerne tilknyttet Haderslev Stift, så er der kommet mange nye naboer til byen.

Ved indgangen af 2020 viser tallene, at der i kommunerne tilknyttet Haderslev Stift er registreret 62.166 indvandrere og efterkommere, og 70 visiteret flygtninge. Vi ser her en stigning på 10 % fra 2015/16 til 2020. Det betyder, at vi stadig møder mange nye naboer i vores hverdag. Mennesker, som af den ene eller anden grund nu lever deres hverdag i Danmark, og som har, eller skal, til at integrere sig, dvs. lære dansk, forstå kulturen og traditionerne, få nye netværk, arbejde, uddannelse, venner osv.

At starte et nyt liv i et fremmed land er aldrig nemt. Uanset hvor man kommer fra, kræver det en masse overskud og hårdt arbejde at integrere sig. Og broen skal bygges fra begge sider. Danskere skal være åbne over for det ukendte og finde ud af, hvordan man som individ forholder sig til indvandring, asyl og mennesker, der kommer med andre måder at anskue verden. Indvandrere, udlændinge og flygtninge skal være åbne for at lære det sprog, den kultur og de traditioner, som deres nye land byder på. At mødes på midten kræver vilje, et smil og kommunikation fra begge sider.

Haderslev Stift har valgt at sætte migrantområdet på dagsordenen, fordi integrationsopgaven er en større samfundsopgave, hvor også folkekirken har et ansvar at løfte. Kirken vil gerne invitere til et fællesskab, hvor mennesker mødes på tværs af kulturer og traditioner. Hvor hjerterum, næstekærlighed og imødekommenhed er grundlaget for, at de nye naboer føler sig velkommen og set. 


 

[1] https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal

 

Migrantsamarbejde og Religionsmøde netværket

I forhold til at løfte integrationsopgaven valgte man i Haderslev Stift først at udnævne to migrantpræster, hvor 25 % af deres tid blev afsat til arbejdet med migrant- og integrationsfeltet. Formålet med migrantpræsternes arbejde er at synliggøre folkekirken for migranterne, som værende et sted for trospraksis og mellemmenneskelige relationer.

I forhold til at videreudvikle og understøtte området valgte man at ansatte en migrantkonsulent ved stiftet og udnævne syv migrantpræster - én i hvert af de syv provstier. I denne organisering favner man både det lokale arbejde i hvert af provstierne og det fælles arbejde på tværs af stiftet og landet.

Migrantpræsten danner rammen om det lokale netværk i provstiet, hvor hun/han beskæftiger sig med aktiviteter målrettet migranter, samt guide og rådgive kollegaer i deres arbejde med området.

Ønsker du at blive en del af netværket ved Haderslev Stifts Migrantsamarbejde og Religionsmøde, så kontakt migrantkonsulenten med din idé, projekt eller ønske.

Migrantkonsulenten skal bistå migrantpræsterne i deres arbejde samt udbrede alle de gode tiltag på området til hele stiftet. Konsulentens opgave er at kommunikere, samarbejde og udbrede kendskabet til alle de kirkelige tiltag, som foregår rundt i de enkelte sogne og provstier på integrations-, asyl- og religionsmøde området. Migrantkonsulentstillingen varetages af en person uden en teologisk baggrund.
 

Migrantkonsulenten bistår:

Migranter: nydanskere, flygtninge, asylmodtagere, indvandre og mennesker af anden kulturel baggrund

Kirkelige aktører: menighedsråd, præster, provster og lignende

Offentlige og kommunale aktører

Frivillige aktører

Frivillige organisationer

Uddannelsesinstitutioner

Migrantkonsulentens arbejde:

Administrere digitale platforme

Underbygge lokale tiltage

Vejlede og guide

Samarbejde med kommuner og andre aktører om synliggørelsen af kirken som en partner integrationsarbejdet

Indgå i diverse udvalg lokal og nationalt

Sikre videndeling i stiftet

 

Følg Haderslev Stifts Migrantsamarbejde og Religionsmøde på Facebook her: WWW.FACEBOOK.COM/migrantsamarbejdeogreligionsmoede 
 

Kontakt migrantkonsulenten:

Find Mette Hee Staals kontaktinfo her: På barselsorlov 

Barselsvikar: Camilla Henriksen/ che@km.dk