Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsarkiv 2023
Nyheder

Det talte de om på stiftsrådsmødet

På stiftsrådsmødet var bl.a. præstemanglen, de teologiske temadage og stiftets kommende venskabsstift i Tanzania på dagsordenen.


Stiftsrådsmødet 3. oktober indledtes med en række formelle punkter, hvor dagsorden og opfølgning på protokollat fra sidste stiftsrådsmøde 23. maj blev godkendt. 

Også formandens beretning om, hvad der har rørt sig siden sidst, blev taget til efterretning. Per Søgaard fortalte, han havde været til virtuelt stiftsrådsformandsmøde 28. august. På dagsordenen på mødet var bl.a. det kommende fællesmøde i København 28. oktober med temaet "Folkekirkens styre - har vi brug for stærkere forankring af beslutninger om folkekirkens økonomi og indre anliggender?". 

Desuden fortalte formand Per Søgaard, at han forud for Landemodet 8. september som noget nyt deltog i provstemødet, hvilket blev besluttet i forlængelse af stiftsrådets visionsseminar i maj 2023. 

Biskop Marianne Christiansen kunne fortælle, at hun i løbet af september bl.a. har haft to studieture til Wittenberg. Hun har også deltaget i Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling i Krakow som delegationsleder for den danske gruppe. Det var her, biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, blev valgt som ny præsident for Det Lutherske Verdensforbund. 

Derudover fortalte biskoppen, at der blev kreeret tre nye provster til Landemodet, mens den nye provst i Hedensted formegentligt tiltræder 1. december 2023. Hun nævnte også den aktuelle præstemangel - der er i øjeblikket meget få ansøgere til stillingerne. Alligevel er det lykkedes at få kompetente præster, b.la. fordi menighedsrådene genopslår sine stillinger for at sikre den rette kandidat. 

Provst i Sydslesvig, Hasse Neldeberg Jørgensen, orienterede om arbejdet syd for grænsen.

Teologiske temadage
Herefter fulgte en kort drøftelse, hvor stiftsrådet samlede op på visionsseminaret i maj 2023, hvor det dengang bl.a. blev besluttet, at stiftsudvalgene fremover er opdelt i:

  • Stiftsudvalg, hvis virksomhed primært retter sig mod menighedsråd og andre interessenter og institutioner
  • ERFA-grupper, hvis virksomhed primært retter sig mod kirkeligt ansatte eller frivillige
  • Projektgrupper, hvis virksomhed retter sig imod et bestemt projekt

Stiftsudvalgene har taget godt imod den nye organisering.

Den teologiske uddannelseskonsulent, Iben Munkgaard Davids, fortalte, at de teologiske temadage for præsterne var et vigtigt tilbud, om end det har været udfordrende at få præsterne til at deltage. Der blev talt om eventuelt at arrangere enkelte temadage om aftenen for at tage hensyn til præsternes arbejdsdag.

Repræsentanter til venskabsstift
Herefter blev punktet om stiftsmidler taget til efterretning.

Der blev desuden godkendt en lånebevilling på 20 år til køb af ny provstebolig i Gråsten Sogn mod normalt 15 år.  

Der var kommet to ansøgninger til drøftelse:

En ansøgning vedr. Nordisk Kirkemusiksymposium, der blev støttet med 20.000 kr., samt en ansøgning fra Tine Fenger Thomsen til et udviklingsprojekt om, hvordan kirkemusikken er med til at løse kirkens kerneopgave i forhold til forkyndelse, diakoni, undervisning og mission. Sidstnævnte projekt anbefalede stiftsrådet at støtte via afholdelse af lokalt arrangement og med en skriftlig anbefaling til brug for fondsfinansiering samt præsentation på hjemmeside.

Ved forrige stiftsrådsmøde havde stiftsudvalget for mission indsendt en projektbeskrivelse vedrørende en mulig etablering af et venskabsstift i Tanzania. Stiftsrådet støttede dengang op omkring, at udvalget arbejdede videre med projektbeskrivelsen.

Stiftsrådet godkendte det indkomne forslag til organisering af projektgruppen, mens Robert Strandgaard Andersen og Tove Bjørn Jensen blev valgt som repræsentanter fra stiftsrådet overfor venskabsstiftet i Tanzania.

Læs hele protokollatet fra stiftsrådsmødet ved at klikke her.