Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsarkiv 2023
Nyheder

Det talte de om på stiftsrådsmødet

Læs referat fra årets første stiftsrådsmøde her.


Årets første stiftsrådsmøde indledtes med en række formelle punkter: Godkendelse af dagsorden og opfølgning på protokollat fra sidste stiftsrådsmøde 6. december, samt siden sidst ved formanden. 

Formand Per Søgaard orienterede herefter om en henvendelse fra Landsforeningen af Menighedsråd angående stiftsrådsformandens deltagelse i arbejdsgruppe vedrørende udvidelse af medlemskreds. Formanden har valgt at indtræde i arbejdsgruppen og tog fremsatte synspunkter fra stiftsrådet til efterretning.

Herefter blev biskop Marianne Christiansens beretning siden sidst taget til efterretning.

Der blev foreslået større involvering af politikere i folketinget med henblik på udbredelse af viden om folkekirken.

Herefter blev punktet om stiftsbidraget taget til efterretning, ligesom årsregnskab og årsrapport for 2022 blev godkendt. Det samme var tilfældet med årsrapporterne fra stiftsudvalgene.

Budget for 2024-2025 bliver drøftet på stiftsrådets kommende visionsseminar i maj 2023.

I forbindelse med det kommende arrangement 22. april på Snoghøj Højskole, hvor stiftet markerer 75-året for de første kvindelige præster, besluttede stiftsrådet at bevilige 26.500 kr. til arrangementet.

Herefter godkendte stiftsrådet årsredegørelsen og årsrapporten vedr. stiftsmidler. Indlånsrenten blev fastsat til 0,5% i 2024. Udlånsrenten blev fastsat til 1,5% i 2024.

Stiftsrådets repræsentant i den fælles kapitalbestyrelse, Søren Kallestrup, orienterede om siden sidst, hvilket blev taget til efterretning. 

Til slut drøftede stiftsrådet dels jubilæumsfejringen i sognene i forbindelse med, stiftet fyldte 100 år i 2022. Dels fortalte formand Per Søgaard om stiftsrådets kommende visionsseminar 12.-13. maj 2023 i Løgumkloster, hvor der skal diskuteres strategi og visioner for de kommende år.

Læs hele referatet fra stiftsrådsmødet ved at klikke her.