Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Stiftsrådet

Det talte de om på stiftsrådsmødet

Stiftsrådsmødet 25. maj 2021 gennemgik bl.a. FUV-rapporten om skærme i kirken.


Stiftsrådsmødet indledtes med en række formelle punkter: Godkendelse af dagsorden, opfølgning på protokollat fra mødet 23.2.2021 og siden sidst ved formanden. 

I den forbindelse blev det besluttet at fremrykke fællesmødet i Hammelev med provsti-udvalgene til foråret 2022. Datoen udmeldes snarest. 

Siden sidst:
Den skriftlige og mundtlige beretning fra biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, blev begge taget til efterretning. 

Det samme blev den mundtlige orientering fra Søren Kallestrup, der er stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet. 

Herefter gennemgik stiftsrådet punktet om FUV-rapporten om skærme i kirken:

 • Rapportens forfatter, Astrid Krabbe Trolle, gennemgik virtuelt rapporten og dens konklusionen.
 • Rapporten blev drøftet, og der blev diskuteret, hvilke spørgsmål, rapporten gav svar på, og hvilke, der stadig udestår.
 • Den videre proces med besvarelse af uafklarede spørgsmål blev drøftet.

Læs mere om FUV-rapporten: Skærme i kirkerummet i Haderslev Stift her.

Herefter gennemgik stiftsrådet følgende punkter:

 • Stiftrådsformandens oplæg vedr. valgperioden 2017-2021 for Haderslev Stiftsråd blev drøftet. Der var enighed om status på visionsopfyldelsen.
 • Søren Kallestrups oplæg vedr. en principdrøftelse angående budgetbevillinger blev drøftet, hvortil stiftstådets erklærede sig enige. Bilaget vil blive medtaget i den kommende stiftsrådsperiode.

Herefter gennemgik stiftsrådet følgende stiftsmidlerne:

 • Afkastrapportering fra Jydske Bank blev taget til efterretning
 • De bevilligede lån og frigivne kapitaler blev taget til efterretning
 • Søren Kallestrup fortalte, der har været møde i kapitalbetyrelsen lige før pinse. Udbud af KAS og GIAS kører planmæssigt.
 • Budgetopfølgningen ift. stiftsbidraget blev taget til efterretning. Det samme blev årsrapporten for 2020.

Herefter blev en række ansøgninger drøftet:

 • Ansøgning fra Viborg Stift på 11.000 kr. om en fælles julekalender på tværs af stifterne blev imødekommet. Stiftet følger op på antal visnininger.
 • Ansøgning fra stiftets uddannelseskooordinator på 38.880 kr. blev imødekommet. Pengene går til et kursusforløb for nyuddannede præster i stemmetræning og sang, fordi denne undervisning pga. corona ikke har kunnet gennemføres i normalt omfang på Pastoralseminariet.

Status på kommunikationsarbejdet, samt migrantarbejdet og udvalgsarrangementer blev taget til efterretning.

Læs hele referatet fra stiftsrådsmødet 25. maj 2021 her.