Nyhedsarkiv 2021
Nyheder
Stiftsråd 2017-2021

Det talte de om på stiftsrådsmødet

På stiftsrådets ordinære møde 5. oktober 2021 diskuterede medlemmerne bl.a. GDPR i forhold til konfirmandundervisningen, stiftsmidler og stiftsbidrag, og så besluttede stiftsrådet sig for at bakke op om en abonnementsløsning, der gør menighedsrådene i stand til at søge relevante fonde, når kirkeprojekter skal finansieres eksternt.


Stiftsrådsmødet tirsdag 5. oktober indledtes med en række formelle punkter: Godkendelse af dagsorden, og opfølgning på protokollat fra sidste stiftsrådsmøde 25. maj 2021.

Stiftsrådsmødet blev også afslutningen på den indeværende funktionsperiode fra 2017-2021, før stiftsrådets nye funktionsperiode begynder 1. november 2021. Perioden løber frem til 31.10.2015. 

Læs mere om valget til stiftsrådet her.

På tidspunktet for stiftsrådsmødet havde præsterne endnu ikke afgjort deres valg, hvor tre repræsentanter for præsterne skal vælges, ligesom kirkefunktionærernes repræsentant heller ikke var afklaret. 

Læs mere om valget af repræsentanter for præsterne i stiftsrådet her.

Siden sidst:
Den skriftlige beretning fra formand for stiftsrådet, Per Søgaard, og den skriftlige beretning fra biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, blev begge taget til efterretning. 

For Per Søgaards vedkommende gik beretningen på følgende:

 • Det nye stiftsråd har møde med alle stiftsudvalg 9. november 2021 i Hammelev. Det konstituerende møde foregår 3. november.
 • Stiftsrådsmødet 7. december 2021 vil bære præg af en grundigere gennemgang af aktiviteterne, set i lyset af formålet og visionen for stiftsrådet.
 • Formanden er blevet kontaktet af lederen af Folkekirkens Skoletjeneste, København, som ønskede at høre stiftsrådets holdning til projektet Bibliarium, som rådet tidligere har drøftet. Per Søgaard videregav disse drøftelser.
 • Diakoniudvalget ønsker at disponere budget og aktiviteter lidt anderledes i 2021/22, hvilket formanden har givet accept til.
 • Stiftets migrantmedarbejder, Mette Hee Staal, har opsagt sin stilling per 31. september 2021, da hun har fået nyt job. Camilla Henriksen er ansat som vikar indtil januar 2022. Stillingen bliver opslået i starten af det nye år.

For biskop Marianne Christiansen gik beretningen på følgende:

 • Stiftet har udsendt "Kirke SAMMEN" til menighedsrådene om samarbejde og konfliktforebyggelse.
 • Biskoppen har været på studietur med 18 nye præster til Wittenberg.
 • Dansk Kirke i Sydslesvig fejrede 26. september 2021 sit 100-års jubilæum med deltagelse af bl.a. H.K.H. Prinsesse Benedicte. I forbindelse med fejringen udgave DKS en jubilæumsbog.
 • Der planlægges i øjeblikket "provsti-visitatser" på lørdage i foråret og efteråret 2022 med deltagelse af kontorchef og biskop til alle provstier i stiftet.
 • Liturgiarbejdets næste fase bliver drøftelser på bispemødet i oktober, efterfulgt af en konference 13. november 2021, hvortil der bliver åben, digital adgang.
 • Pastoralseminaret har været på besøg med 40 studerende, der bl.a. besøgte Domkirken, Sydslesvig og stiftet, og blev orienteret om stiftets arbejde.
 • Det Sønderjyske Søndagsakademi er gået i luften. Der har været bred interesse om projektet.
 • Biskoppen overvejer at arbejde videre med en ide fra teologistuderende om en "teologisk sommerhøjskole" for teologistuderende fra Sønderjylland.
 • Genforeningsjubilæet nærmer sig sin afslutning med Folkemødet i Ribe 14-16. oktober 2021 som sidste markering.

Orienteringer:

Herefter blev punktet om stiftsmidler og stiftsbidraget taget til efterretning. 

Som næste punkt på dagsordenen diskuterede stiftsrådet en mulig abonnementsløsning på fonde.dk, der vil gøre menighedsrådene i stand til at søge efter relevante fonde og puljer til projekter til gavn for kirkelivet, som skal finansieres eksternt. Stiftets provstier bakker op om abonnementsløsningen, og det blev besluttet, at stiftsrådet afholder udgiften på 100 brugere i tre år per 1. januar 2022 som et pilotprojekt. Stiftets kommunikationsmedarbejder, Lene Kjældgaard, står til rådighed for sparring og vejledning. 

Stiftsrådet godkendte herefter kommissoriet for Kirkemusikalsk Stiftsudvalg, hvorefter sognenes viden om stiftsrådets arbejde blev diskuteret.

Herefter fik stiftsrådet en opsamling på budgetsamrådsmødet 16. september 2021 og siden sidst ved Søren Kallestrup, der er stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet. Opsamlingen blev taget til efterretning.

Til slut drøftede stiftsrådet den sidste tids skriverier i pressen vedr. GDPR-reglerne i forbindelse med særligt digitalt konfirmandundervisning- og kommunikation. 

Kommende møder:
- Fællesmøde mellem stiftsudvalgene og stiftsrådet i Hammelev 9. november 2021.
- Ordinært stiftsrådsmøde 7. december 2021.

Se stiftsrådets mødeplan her.

Læs det samlede referat fra stiftsrådsmødet 5. oktober 2021 her.