Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Videre proces omkring byggestop

Læs nyeste information om det midlertidige stop på kirkelige byggesager i Haderslev Stift grundet manglende kgl. bygningsinspektør.


Som stiftet tidligere har orienteret om i artiklen her, er der i øjeblikket ingen kgl. bygningsinspektør. I Haderslev Stift har det som bekendt desværre konsekvenser for stiftets behandling af bygge- og plansager. 

Her kan du læse mere om, hvordan stiftsadministrationen tackler bygge- og plansager under det midlertidige byggestop.

Byggesager:
I forhold til byggesager havde stiftsadministration inden udgangen af december 2019 ekspederet alle aktuelle byggesager til udtalelse ved den hidtidige kgl. bygningsinspektør. I nogle af disse sager vil der være behov for supplerende udtalelser. Disse supplerende udtalelser må afvente, at der tiltræder en ny kgl. bygningsinspektør.

For så vidt angår nye byggesager er udgangspunktet, at disse sager ligeledes må afvente, at der tiltræder en ny kgl. bygningsinspektør. Byggesager, der ikke kræver den kgl. bygningsinspektørs inddragelse, vil dog blive ekspederet. Dette kan f.eks. være byggesager, som kun vedrører inventar, der er over 100 år gammelt.

Såfremt der opstår akutte byggesager, der ikke kan afvente tiltrædelse af en ny kgl. bygningsinspektør, vil Haderslev Stift fra sag til sag vurdere, hvad der skal foretages og eventuelt sørge for, at en fagkyndig arkitekt inddrages som konsulent, evt. således, at det aktuelle menighedsråd afholder omkostningerne til denne. Honoreringen vil som udgangspunkt svare til honorering af folkekirkens øvrige konsulenter – se i øvrigt Cirkulære 2009-10-06 nr. 9779 vedrørende fællesinstruks for folkekirkens konsulenter.

Plansager:
Stiftsadministration havde inden udgangen af december 2019 ekspederet alle aktuelle plansager. Der vil typisk i plansager ikke være behov for supplerende udtalelser.

I forbindelse med plansager vil overskridelse af høringsfrister typisk have den konsekvens, at indsigelsesrettigheder fortabes – tidsfristerne er typisk 4-8 uger.

Haderslev Stift vil fra sag til sag vurdere, om der er behov for sagkyndig bistand. Er der det, vil Haderslev Stift forelægge sagen for stiftets kirkegårdskonsulent for en udtalelse. Udgifterne til kirkegårdskonsulenten afholdes af det aktuelle menighedsråd. Kirkegårdskonsulenten honoreres, jvf. Cirkulære 2009-10-06 nr. 9779 om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter.

Konsulentrunde:
Stiftsadministrationen har flyttet forårets konsulentrunde til den 19. og 20. maj 2020 i forventning om, at en kgl. bygningsinspektør på dette tidspunkt er udpeget og vil kunne deltage de pågældende dage. Nationalmuseet, kirkegårdskonsulenten og biskoppen har reserveret datoerne.

Stiftsadministrationen forventer som hidtil at indkalde sager til konsulentrunden i februar måned, men med forbehold om den kgl. bygningsinspektørs deltagelse.