Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Procedure ved § 2-prøve

Haderslev Stift får på baggrund af præstemangel mange forespørgsler omkring muligheden for at komme i betragtning til en såkaldt § 2-prøve.


§ 2 er en undtagelsesparagraf i ansættelsesloven, der åbner mulighed for, at også mennesker, der ikke er uddannede teologer, kan få adgang til at søge præsteembede. Forudsætningen er, at de består en teologisk prøve, som fastsættes af kirkeministeren efter biskoppens indstilling.

For at komme i betragtning til at aflægge en sådan paragraf 2-prøve, er der dog en række forudsætninger og krav, der skal være opfyldt. Der er altid tale om en personlig vurdering.

Nedenfor kan du læse om betingelserne samt proceduren for ansøgning efter § 2, når pågældende ansøger ikke har teologisk kandidateksamen eller godkendelse til at søge præstestillinger fra Kirkeministeriet.

Det er vigtigt at understrege, at det i langt hovedparten af folkekirkens præstestillinger er menighedsrådene, der vælger, hvem der skal ansættes. Man er altså ikke sikret ansættelse som præst, selvom man består en § 2-prøve.

Procedure for ansøgning efter § 2 i Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.:

§ 2. Ministeren for ligestilling og kirke kan undtagelsesvis give en person, der ikke opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, tilladelse til at søge præstestilling, såfremt den pågældende i fremtrædende grad har vist sig i besiddelse af egenskaber, der har væsentlig betydning for varetagelse af præstestilling.

Stk. 2. Tilladelse kan kun gives, hvis ansøgeren er fyldt 35 år og består en af ministeren for ligestilling og kirke fastsat prøve.

  • For at komme i betragtning til en eventuel paragraf 2-prøve, som kan give adgang til at søge præsteembede er det altså en betingelse, at man er fyldt 35 år.
  • Det er biskoppen, der på baggrund af en personlig vurdering afgør, om han/hun vil indstille en person til prøven. 
  • Man skal søge biskoppen i sit bopælsstift – du kan tjekke dit tilhørsforhold på www.sogn.dk.
  • Ved den første henvendelse skal man redegøre for sin uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund, og begrunde, hvorfor man selv vurderer, at man kan komme i betragtning som en person, der ”i fremtrædende grad har vist sig i besiddelse af egenskaber, der har væsentlig betydning for varetagelse af præstestilling.” Det betyder, at man skal kunne redegøre for, hvad præsteembedet indebærer, og hvorfor man mener at kunne bestride det.
  • Hvis biskoppen vurderer, at der er grundlag for det, vil man blive bedt om en samtale. Der kan evt. blive tale om flere afklarende samtaler og skriftlige redegørelser.
  • Hvis biskoppen vurderer, at der er basis for det, vil der under hensyn til den enkelte ansøgers forudsætninger blive iværksat et teologisk uddannelsesforløb i samarbejde med universitetet og folkekirkens præsteuddannelse. Forløbet vil typisk vare to år og vil som regel kunne gennemføres ved siden af andet arbejde.
  • Når forløbet er gennemført, ansøger biskoppen på vegne af ansøgeren kirkeministeren om tilladelse til at gennemføre en § 2-prøve. Hvis kirkeministeren giver tilladelse, kan prøven gennemføres. 
  • Prøven består typisk af tre skriftlige opgaver á 15-20 sider samt en efterfølgende mundtlig prøve ud fra opgaverne. Opgaverne stilles af undervisere på det teologiske fakultet/uddannelse ved Københavns eller Aarhus Universitet. Disse undervisere er også eksaminatorer og censorer ved den mundtlige prøve, som finder sted i bispegården.
  • Når prøven er bestået og kirkeministeriet har givet tilladelse til at søge præsteembede, er det yderligere en betingelse for ansættelse som sognepræst, at man har gennemført et kursus på Pastoralseminariet (Aarhus eller København) af en varighed på fire måneder. Pastoralseminariets undervisning er fuldtidsstudium. Der kan søges SU til forløbet.

Alt i alt skal man altså regne med 2½- 3 år, fra man påbegynder processen, til man kan søge præsteembede.

Har du bopæl i Haderslev Stift og mener du, at du opfylder betingelserne som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte biskop Marianne Christiansen på kmhad@km.dk med samtidig fremsendelse af CV og oplysninger om dig selv og dine arbejdsmæssige erfaringer, der har særlig betydning for præstegerningen. Du må også meget gerne redegøre for, hvilke egenskaber du er i besiddelse af, der har væsentlig betydning for varetagelse af en præstestilling og hvad du efter din egen opfattelse kan tilføre folkekirken. Herefter vil du høre nærmere, når biskoppen har vurderet, om der er baggrund for at gå videre i forløbet.