Nyhedsarkiv 2020
Nyheder

Det talte de om på stiftsrådsmødet

Stiftsrådet bevilligede penge til to nye projekter, corona-situationen betyder aflysninger, og der blev ideudviklet vedrørende stiftets 100-års jubilæum i 2022. Læs mere om stiftsrådets møde 1. december 2020.


Forud for stiftsrådsmødet fik stiftsrådet en præsentation af Jacob Herskinds to malerier i anledning af stiftets 100-års jubilæum i 2022 og Genforeningsåret 2020. Læs om kunstværket her.

Stiftsrådsmødet indledtes med en række formelle punkter: Godkendelse af dagsorden, valg af formand og næstformand i 2021, som blev henholdsvis Per Søgaard og Erik Kring Olesen, der dermed fortsætter på deres poster i stiftsrådet. 

Ligeledes blev Søren Kallestrup genvalgt som repræsentant til budgetsamrådet, mens Erik Kring Olsen blev valgt som stiftsrådets repræsentant i foreningen Teologi for Voksne. Domprovst Torben Hjul Andersen vil forud for næste stiftsrådsmøde undersøge muligheden for to yderligere repræsentanter fra stiftsrådet. 

Siden sidst:
Den skriftlige beretning fra formand for stiftsrådet, Per Søgaard, og den skriftlige beretning fra biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, blev begge taget til efterretning. For Per Søgaards vedkommende gik beretningen på følgende:

 • Landsforeningens 100-års jubilæum blev igen aflyst/udsat. Selve årsmødet blev gennemført virtuelt.
 • Det fælles stiftsrådsmøde i Viborg blev ligeledes aflyst. Der var lagt op til et par meget vigtige og principielle drøftelser, som hermed er udsat. Det forlyder, at Fyens Stift regner med værtskabet for mødet i 2021, men datoen er ikke meldt ud endnu.
 • Det årlige Hammelevmøde med repræsentanter for stiftsudvalg og provstiudvalg aflyste stiftsrådet selv for længe siden.
 • Per Søgaard deltog i Diakoniudvalgets fyraftensmøde om ensomhed i Christianskirken i Fredericia den 30. september. Det var et velbesøgt arrangement.
 • Per Søgaard har været involveret i dialog med SUFO, der som tidligere omtalt planlægger ekskursion til Hamborg over tre dage i tidligt forår 2021. De åbner op for deltagelse af andre engagerede i SUFOs målgruppe end selve udvalget. Det er en rigtig god idé. Vi har indtil videre lagt os på det synspunkt, at ”eksterne deltagere” må finde den beskedne betaling i eget bagland, f. eks. provstier eller sogne frem for, at de bundne stiftsmidler betaler. Det bliver spændende, om coronapandemien tillader, at de gennemfører.

For biskop Marianne Christiansen gik beretningen på følgende:

 • Provstemøde: På det seneste provstemøde drøftedes bl.a arbejdsmiljø og kirkeliv under coronaen, herunder julefejringen. Sammen med tillidsrepræsentanterne også emnet vedr. lettelse af adgang til at klage over sexistisk adfærd.
 • Lønforhandlinger for stiftets præster er gennemført. Lønforhandlingen involverede en ny aftale mellem Præsteforeningen og Kirkeministeriet om et antal LG 3-stillinger, der skal fungere som en art avancementsstillinger. Haderslev stift fik tildelt otte stillinger, som er er fordelt på en præst i hvert provsti, som så skal løse særlige opgaver for provsten og tillige fungere som en tovholder mellem stiftsudvalgene og provstiet.
 • Præstepraktik: En vellykket præstepraktik (praktikophold fra torsdag til søndag hos sognepræster, der stiller deres hjem til rådighed, med møder med provst og biskop mm. Tilbuddet retter sig mod teologistuderende) er gennemført med seks motiverede og glade studerende. Efterfølgende har der været særdeles positive tilbagemeldinger, som bekræfter, at det er et meningsfuldt tiltag. Alle studerende var fra Københavns Universitet. Læs et eksempel på en studerendes oplevelse af præstepraktik her. 
 • Provstiudvalgsmøder: I skrivende stund mangler biskoppen kun at besøge Hedensted provstiudvalg. Stiftsrådets formand deltager også i mødet, der på grund af omstændighederne bliver digitalt. Det har været givende møder, hvor vi b.la. har drøftet klimaindsats og samspil med stift og stiftsudvalg.
 • Menighedsrådsvalget er nu fuldt gennemført. Der blev ingen kampvalg i Haderslev stift. 5-10 steder mangler der endnu medlemmer, og et par steder skal der gennemføres suppleringsvalg. Mere præcise tal forventes at foreligge til mødet. 
  Lovforslag om prædikener på andre sprog end dansk: I forbindelse med debatten om regeringens lovforslag om oversættelse af prædikener til dansk har biskoppen sammen med biskopperne Gothart Magaard, Elof Westergaard og Peter Skov-Jakobsen har sendt vedhæftede ”bekymringsskrivelse” til stats-, udenrigs- justits- og kirke-og kulturministrene vedr. forholdende for de tysktalende menigheder.
 • Juleforberedelser: Præster og menighedsråd og medarbejdere arbejder flittigt med at sørge for så gode vilkår som muligt for årets julefejringer. Anslået ca. 30 sogne har foreløbig søgt om at flytte juleaftensgudstjenesterne til en hal eller udendørs. DR sender julegudstjenester fra Risskov, mens TV SYD optager juleaftensgudstjeneste fra domkirken.

Herefter blev stiftsrådets mødeplan for 2021 godkendt og budgetopfølgning for oktober 2020 blev taget til efterretning.

Ansøgninger til projekter:
Provst i Aabenraa, Kirsten Kruchov Sønderby, havde på vegne af de fire sønderjyske provstier søgt om 55.000 kr. i støtte i årene 2021-2023, til etablering af "Det Sønderjyske Søndagsakademi". 

Formålet med projektet er at kvalificere ikke-ordinerede medlemmer af folkekirken (lægfolk) til at varetage søndagsgudstjenester, så den gudstjenestelige rytme lokalt kan understøttes og styrkes ved at tilbyde lægmandsgudstjenester de steder, hvor demografien og præstebevillingen udfordrer muligheden for at opretholde en regelmæssig gudstjenestefejring. 

"Det Sønderjyske Søndagsakademi" skal kvalificere lægfolk til at holde en almindelig søndagsgudstjeneste, uden dåb og nadver, på en søndag, hvor præsten ikke har mulighed for at forestå tjenesten. Dette skal ske gennem tre et-årige uddannelsesforløb.

Stiftsrådet godkendte ansøgningen om 55.000 kr. i støtte i årene 2021-2023, i alt 165.000 kr.

Stiftsudvalget for Mission og biskoppen ansøgte om 60.000 kr. i 2021 til projekt "Præster uden grænser", samt stillede et forslag til, at projektet udvides til også at omfatte ansatte kirkefunktionærer i stiftet. Det skulle således blive muligt for en medarbejder at søge om tilskud til et ophold af mindst en måneds varighed i en menighed eller institution i samarbejde med et missionsselskab eller en institution.

Stiftsrådet har tidligere bevilget stipendier på op til 30.000 kr. til præster, der ville bruge deres studieorlov på et projekt i samarbejde med emissionsselskaber eller institutioner ude i verden. Hidtil har to ansøgt og fået bevilget en studieorlov med det formål. 

Stiftsrådet godkendte ansøgningen om 60.000 kr. i 2021 til projekt "Præster uden grænser" samt 30.000 kr. til projekt "Medarbejdere uden grænser" i 2021.

Stiftets 100-års jubilæum i 2022:
I 2022 fylder Haderslev Stift 100 år. Stiftsrådet diskuterede mulige aktiviteter til jubilæet. Det blev besluttet, at fejringen skal rette sig mod såvel offentligheden som internt til menighedsrådsmedlemmer, ansatte og præster. 

Herefter havde stiftsrådet en foreløbig drøftelse af budget 2022. Der var enighed om, at der skal afsættes midler til stiftets 100-års jubilæum i 2022. Styregruppen udarbejder oplæg til aktiviteter og budget på baggrund af drøftelserne til drøftelse på næste stiftsrådsmøde i februar 2021.

Orienteringer:
Kommunikationsmedarbejder Lene Kjældgaard orienterede om kommunikationsarbejdet i stiftet:

 • Lene Kjældgaard har lavet en aftale med TV SYD om i samarbejde med domkirken at forproducere en julegudstjeneste, der sendes på TV SYD juleaftensdag og 1. og 2. juledag. Det bliver med domprovst Torben Hjul Andersen. Formålet er at tilgodese den del af menigheden og TV SYDs seere, der ikke har lyst eller mulighed for at komme i kirken juleaften i år på grund af corona. Få inspiration til at holde jul med coronarestriktioner her.
 • Der foregår stadig løbende myndighedskommunikation fra Kirkeministeriet vedr. retningslinjer for corona og folkekirken. Senest er Kirkeministeriets FAQ blevet opdateret med et punkt om streaming af gudstjenester i punkt Q&A4. Læs den her.
 • Årets stiftsmagasin er netop ankommet fra trykkeriet. Vi er glade og tilfredse med årets udgivelse, der har temaet "På ukendte stier". Der har været brev tilslutning til køb af magasinet, der i år har haft et oplag på 1.500, som stort set er solgte.
 • Vi forbereder nye tv-optagelser til en serie på syv afsnit med dk4 i det nye år under arbejdstitlen: "Hvad er et menneske værd?", hvor biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, og biskop over Fyens Stift, Tine Lindhardt, samtaler med en række gæster om temaet.
 • Folkekirkens IT har ikke kunne levere en teknisk løsning til landets 10 stifter og FFIer til deadline 23. september 2020, hvor alle offentlige institutioner og myndigheder skal opfylde lov om tilgængelig på hjemmesider. FIT arbejder på en løsning. Kravet har bl.a. den betydning, at der skal ændres en del eksisterende elementer på hjemmesiden i det nye år, så hjemmesiden lever op til de nye krav. Vi bliver sammen med landets øvrige stifter indkaldt til møde om dette fra Folkekirkens IT.


Projektkoordinator Marianne Mølbæk orienterede om gennemførte stiftsarrangementer:

 • Der har været afholdt Prædikenfestival i samarbejde med Ribe Stift, som forventes gennemført igen til næste år.
 • Viden & Tro-konferencer har været afholdt på tre gymnasier. Øvrige steder blev aflyst på grund af corona. Der var stor interesse for dilemmaerne fra eleverne og gymnasierne. Stiftsudvalget for Unge og Kirke regner med at søge Stiftsrådet om penge til seks konferencer over tre dage til næste år.
 • Programmet for Stiftsdagen 20. marts 2021 er færdigt og blevet sendt ud sammen med Stiftsmagasinet. Bliver udsendt til alle menighedsråd.

Migrantmedarbejder Mette Hee Staal er startet op igen efter barsel. Hun orienter om arbejdet til næste møde.

Stiftsmidler:
Afkastrapportering fra Jyske Bank for oktober 2020 blev taget til efterretning. Det samme gjorde oversigten over kurstab, bevilgede lån og frigivne kapitaler. Søren Kallestrup oplyste, at der fortsat arbejdes på muligheden for at investere i aktier i samarbejde med Kirkeministeriet. Årets udbytte bliver beskednet. Forventningerne til udbyttet i 2021 er også beskedne. 

Kommende møder:
- Stiftsrådsmøde tirsdag 23. februar.
- Stiftsdagen lørdag 20. marts. 
- Møde med alle udvalgene torsdag 15. april. 

Se stiftsrådets mødeplan her.

Læs det samlede referat fra stiftsrådsmødet 1. december 2020 her.