Nyhedsarkiv 2019
Nyheder

Haderslev Stift inviterer teologistuderende i praktik

Haderslev Stift inviterer igen teologistuderende i praktik for at præsentere livet som præst. Otte erfarne præster stiller op. Nicolai Røge var i praktik sidste år, og han blev meget klogere på mulighederne som færdiguddannet præst. 

OBS - DER ER STADIG TO LEDIGE PRAKTIKPLADSER. 

Dels i Kolding Provsti - dels i Hedensted Provsti. 

Sidste frist for ansøgning: 1. august.

............................................................................................................

Nicolai Røge var sidste år én af de teologistuderende, der tog mod tilbuddet om at komme i præstepraktik i Haderslev Stift. Det var en øjenåbner. Nu kunne han meget bedre se de muligheder, folkekirken rummer som arbejdsplads - også uden for områderne nær Danmarks større byer.

- Jeg fik sat billeder på, hvilke styrker præstejobbet rummer. På én weekend blev teologiens muligheder gjort mere synlige og konkrete, end teologistudiet har formået på snart seks år. Jeg var med til en bisættelsessamtale, til planlægningen af en studiekreds om engelsk teologi og til gudstjeneste i den danske menighed - alt sammen noget, som ikke har haft mulighed for gennem mit studium, fortæller Nicolai Røge, der var i praktik hos Ea Dal i den danske mindretalskirke Sct. Hans i Flensborg.

Haderslev Stift inviterer de teologistuderende på to universiteter i præstepraktik. 

Erfarne præster lægger hus og sogn til, og de vil introducere praktikanten både til gudstjenesten og arbejdet bag den, og til alt det, der foregår i sognet og hos præsten mellem gudstjenesterne. 

Flest sogne på landet

Hvornår?


Torsdag den 12. sept. til søndag den 15. sept. 2019


 

Tilmelding her 
senest 1. juni 2019

 

 

Der indledes med et møde med biskop Marianne Christiansen, men arrangørerne lægger også op til regionale møder med nogle af provstiernes funktionspræster. Det skyldes, at mange præster har større eller mindre kvoter af deres ansættelse, hvor de f.eks. er ungdomspræster, korshærspræster, præster med særligt fokus på skole-kirkesamarbejdet eller præster i en arrest, på sygehuse eller på et hospice.
Arbejdsgruppen lægger desuden op til, at praktikanterne får hilst på  menighedsrådene og sognenes ansatte og i øvrigt deltager i præstefamiliernes liv og gøremål.
"Selv om stiftet også rummer det travle Trekantområde med store byer som Vejle, Fredericia og Kolding, er det landsognene i både nord og syd, der er flest af. Her ligger middelalderkirkerne spredt ud i landskabet, og i landsbyerne har præstegårdene stor betydning. At være præst i et landsogn i Haderslev Stift er en livsstil," siger Kirsten Sønderby, provst i Aabenraa Provsti og medlem af arbejdsgruppen, der har udformet praktiktilbuddet.

Biskop Marianne Christiansen bakker varmt op om initiativet:

 

”For mig er det givende at møde praktikanterne sammen med sognepræsterne og provsterne. Når man skal fortælle og vise, hvordan dagligdagen er, bliver man også selv mere opmærksom på dens glæder og sorger”, siger biskop Marianne Christiansen.

Værtspræsterne er:

Hedensted Provsti: Anders Dalgaard, sognepræst i Øster Snede.
Vejle Provsti: Gitte Sandager Bjerre, sognepræst i Hvejsel og Jelling.
Fredericia Provsti: Eva Jerg, sognepræst i Christianskirken.
Kolding Provsti: Bitten Weile, sognepræst i Vonsild. 
Haderslev Domprovsti: Niels Jørgen Holm Larsen, sognepræst i Sommersted og Oksenvad sogne.
Abenraa Provsti: Mai-Britt Josephsen Knudsen, sognepræst i Varnæs. 
Sønderborg Provsti: Mette Carlsen, sognepræst i Egernsund og tilknyttet nabopastoratet Sottrup/Nybøl. 
Dansk Kirke i Sydslesvig: Susanne Bramsen Bøll, sognepræst i Harreslev og Hanved danske menigheder. 

Hedensted Provsti:

Anders Dalgaard

Anders Dalgaard har været sognepræst i ca. 28 år (kun i landsogne) og har været i Øster Snede gennem de sidste 21 år. Anders Dalgaard gift med Helga Dalgaard og har to børn.

Anders Dalgaard beretter, at han kirkeligt gennem alle årene har orienteret sig mod Indre Mission. Han er opvokset med at kirke/gudstjeneste og vækkelsesbevægelser hører sammen og er gensidig afhængig af hinanden. 
I Øster Snede sogn fik den åndelige vækkelse ”De stærke Jyder” sit hjemsted i slutningen at 1700-tallet. Det har præget sognet siden. Der er meget stor kirkegang (med 150-200 deltagere) ved almindelig søndags gudstjeneste. Det er et meget aktivt sogn. Der er et meget stort og velfungerende Indre Missions fællesskab i sognet. I sognet bor der ca. 2100 personer. Det er hovedsageligt landbobefolkning, der har præget sognet, men i dag præges det i stigende grad af tilflyttere.

Vejle Provsti:

Gitte Sandager Bjerre

Gitte Sandager Bjerre har været sognepræst i Hvejsel og Jelling sogne siden 2012, har desuden en kvote ved Vejle Provsti. Gitte sidder i kirkehøjskolens bestyrelse. Tidligere lærer - bor i Hvejsel.

Gitte beretter, at hun har verdens bedste job og bor i den mest vidunderlige Morten Korch-agtige præstegård med en kæmpe have.

Fredericia Provsti:

Eva Jerg

Eva Jerg er sognepræst i Christianskirken, Fredericia. Eva Jerg startede som barselsvikar i 1996 og var senere præst på landet indtil 2007. Eva Jerg har været bypræst siden 2008 i Christianskirken, som er en bykirke med meget af det hele: Mange kirkelige handlinger, mange arrangementer, mange besøgende i kirken pga. dens udsmykning, mange i menigheden, mange frivillige. 

Eva Jerg beskriver sig selv som en dygtig praktiker og liturg, og som hun selv siger: ”Skal du sparre med en kollega om Søren Kierkegaards samlede værker, er det ikke mig. Jeg har bidraget til "Guldkorn".

Eva Jerg arbejdede under studiet med salmevalg og har lige siden interesseret sig for gudstjeneste - og gudstjenestefornyelse, herunder nye salmer. Hun har siddet i Haderslev Stift som gudstjenestekonsulent (gruppe nedsat af biskoppen).

Ud over vores "almindelige" konfirmander har Eva Jerg også undervisning for konfirmander med autisme sammen med en kirke-kulturmedarbejder ved kirken. Hun sidder i FISK, Fredericia Skole-Kirke-udvalg og har også været ansat (frikøbt) på stiftsplan til at arbejde med skole-kirke-arbejdet.

Kolding Provsti:

Bitten Weile

Bitten Weile er ansat i Vonsild sogn, der ligger syd for Kolding. En fuldtidsstilling i et sogn med 3100 indbyggere. Sognet er i rivende udvikling, da den sydlige del af Kolding er et område, hvor der er mange byggegrunde. Det er et attraktivt sted at bosætte sig for unge familier. Vonsild har en skole med knap 600 elever inkl. et specialcenter med 60 elever. Skolen står foran en stor udbygning, da elevtallet har været stigende de seneste fem år. Endvidere er der både vuggestue, dagplejer, børnehave og plejehjem i byen. Kirken har et tæt samarbejde med alle institutioner. 

Bitten Weile har været ansat i Vonsild siden december 2014. Inden da var hun sognepræst i to mindre landsogne i godt og vel ni år i Malt Provsti. Bitten er utrolig glad for at være præst i Vonsild. For trods en rivende udvikling og et sogn i vækst, så har Vonsild bevaret sin landsbycharme. I denne lille landsby står kirken stærkt, og kirken betyder meget for familierne i byen. Både til de kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser – men også til alle kirkens mange aktiviteter, som nyder stor opbakning. Det er et sogn, hvor arbejdet med konfirmander betyder meget. Skolen er blevet tresporet og har derfor omkring 60-65 konfirmander om året. Det er til glæde for hele sognet, for konfirmanderne deltager aktivt i kirkelivet i løbet af deres konfirmationstid. Der er endvidere et rigt og varieret gudstjenesteliv, som menigheden bakker godt op omkring. Der er endvidere en aktiv indsat omkring vores kortilbud og begge kor deltager ofte i gudstjenesterne.

Haderslev Domprovsti:

Niels Jørgen Holm Larsen

Niels Jørgen Holm Larsen er sognepræst i Sommersted og Oksenvad sogne.
Han er 55 år, gift og har tre voksne udeboende børn. Han blev ansat 1. april 2017, og stillingen, som er på 100 procent, er hans første stilling som præst. 

Niels Jørgen Holm Larsen fortæller, at der er tale om to landsogne med i alt ca. 2.000 medlemmer af folkekirken. Kirkegangen er god, og der er et fint samarbejde mellem kirken og det lokale foreningsliv. I sognene er der, fra kirkens side, tilbud om babysalmesang, børnekirke (ved højmessen/prædikenen), minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, juniorklub, teenklub, bibelstudiegrupper, sogneaftener, pigekor og voksenkor – og, naturligvis, gudstjeneste hver søndag i én af kirkerne – som regel kl. 10.30.

Hver anden uge afholder Niels Jørgen Holm Larsen gudstjeneste på det lokale plejehjem. Han er tilknyttet et bytte-team med to andre præster fra nærliggende sogne.

Aabenraa Provsti:

Mai-Britt Josephsen Knudsen

Mai-Britt Josephsen Knudsen har været præst siden 2001 og har siden 2017 været i Varnæs sogn som kirkebogsførende sognepræst med 75 procent som sognepræst i sognet og 25 procent som ungdomspræst i Aabenraa Provsti.

Mai-Britt bor med hund, katte og to af sine tre børn i en smuk gammel præstegård på landet lige ved siden af Varnæs Kirke.

Sønderborg Provsti:

Mette Carlsen

Mette Carlsen, Egernsund Pastorat, har været ansat som sognepræst siden 2017 i en 50 procent stilling i Egernsund og 25 procent stilling i nabopastoratet Sottrup/Nybøl. Derudover har Mette særligt ansvar for undervisning af specialkonfirmander i Sønderborg Provsti. 
Mette er 40 år og færdiguddannet i 2006. Hun har tidligere arbejdet på en skole og har taget diplomuddannelse i special/socialpædagogik. Hun har også tidligere arbejdet som kirke- og kulturmedarbejder i Sønderborg. Mette bor i eget hus i Blans med sin mand og to børn på 10 og 14 år.

Dansk Kirke i Sydslesvig:

Susanne Bramsen Bøll

Susanne Bramsen Bøll er 47 år og sognepræst på 19. år i Sydslesvig, heraf de sidste 11 år i Harreslev og Hanved danske menigheder. Pastoratet er beliggende lige syd for den dansk-tyske grænse, nordvest for Flensborg. Susanne er ansat i en fuldtidsstilling, og hun sidder i kirkerådet for DKS/Dansk kirke i Sydslesvig (svarende nogenlunde til et provstiudvalg i folkekirken). Hun har også hverv som DKS´s repræsentant i forskellige udvalg under Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig og er tillidsmand for præsterne.

Hanved sogn er et landsogn, men Harreslevs er mere bypræget.

I Harreslev råder menigheden over egen kirke, mens gudstjenester i Hanved afholdes i et dertil indrettet rum (kirkesal) på den stedlige danske skole. Menighederne varierer i antallet af medlemmer og har på mange måder valgmenighedslignende struktur og karakter. Præstefunktionen spænder vidt, og præsten er daglig leder. Derudover er den danske præst også en naturlig samarbejdspartner i forbindelse med det brede, folkelige liv, som det danske arbejde indenfor mindretallet i det hele taget forgrener sig ud i.

Der kan tales dansk i hverdagen, og gudstjenestesproget er også dansk, bortset fra ved kirkelige handlinger hvor der af og til er behov for også at inddrage visse dele på tysk.

 

Praktikforløbets program:


Torsdag den 12. september:
Kl. 11.45: Ankomst og velkomst i Haderslev Domkirke v/ biskop Marianne Christiansen.

Kl. 13-14: Frokost med biskop Marianne Christiansen i Den gamle Latinskole. 
Kl. 14: Mød sygehuspræst Ann Bork Damsgaard. 
Kl. 16: Afgang til værtspræstesognet.

Kl. 19.30: Aftenarrangement i sognet.

 

Fredag den 13. september:
Værtspræst og praktikant følges ad i de præsteopgaver, der måtte være, og i værtens liv og opgaver: et besøg på den lokale skole, en kirkelig handling, et husbesøg og/eller at skrive prædiken. Aftensmad med værtsfamilien.

 

Lørdag den 14. september:
Formiddag: Deltagelse i værtspræstens og sognets aktiviteter. Værtspræsten kan evt. have arrangeret et møde med en eller flere samarbejdsrelationer i sognet.
Kl. 12: Frokost i provstiets hovedby sammen med provst, praktikvært, 
evt. præstekolleger. 
Kl. 13.30: Mød en bypræst og besøg en bykirke.
Kl. 18: Aftensmad hos værten.


Søndag den 15. september:
Gudstjeneste i værtssognet, evt. høstgudstjeneste. Efterfølgende kirkekaffe, hvor menighedsrådsmedlemmer deltager. Derefter frokost og afsked.


Se programfolder her

 

"På én weekend blev teologiens muligheder gjort mere synlige og konkrete, end teologistudiet har formået på snart seks år."

Læs artiklen med Nicolai Røge, som var præstepraktikant i Haderslev Stift 2018