Nyhedsarkiv 2018
Nyheder

Haderslev Stift skærper fokus på børneattester i det kirkelige arbejde

I forbindelse med opbygningen af Haderslev Stifts migrantarbejde er de nye migrantpræster blevet enige om at skærpe fokus på børneattester. Fordi det sikkert vil betyde, at mennesker, der ikke før har prøvet at indhente børneattester, nu skal til det, har migrantkonsulenten taget initiativ til en guide til, hvordan man gør. Haderslev Stift opfordrer samtidig sognene til at udarbejde en politik for, hvordan man behandler de fortrolige oplysninger.

Kontaktfamilier, dem der arrangerer "Middag på tværs" og frivillige omkring sprogcafé, kvindeklubber og mentornetværk. De mange nye aktiviteter i folkekirkens migrantarbejde benytter sig også af frivillige, og derfor kommer også de i situationer, hvor de skal indhente børneattester, og hvor de skal beslutte, hvordan de håndterer børneattester.
Derfor har migrantpræsterne sammen med migrantkonsulenten taget initiativ til en guide til, hvordan man indhenter børneattester, og en politik for, hvordan man håndterer dem.

Hovedreglen er, som angivet i faktaboksen nedenfor, at et menighedsråd skal indhente børneattester på alle frivillige, der skal deltage i et arbejde, som indebærer direkte kontakt til børn og unge under 15 år, eller som led i deres opgaver skal færdes fast blandt børn og unge under 15 år. Dette skal ske, inden de frivillige påbegynder hvervet.  

Kravet gælder også unge under 18 år, da der ikke er nogen aldersbegrænsning på, hvem der skal indhentes børneattest på. Det giver dog først mening at indhente en attest på unge efter det fyldte 15. år, da attesten ikke kan være tilført forhold for en person, der er under den kriminelle lavalder.
Når man indhenter børneattest på en ung mellem 15 og 18 år, er det ifølge Kriminalregisteret tilstrækkeligt, at den unge selv skriver under. 

Sådan indhenter man en børneattest:

  1. Udyld den digitalt - du skal have navn og personnummer klar på den person, du skal indhente attesten på
  2. eller send en printet blanket, som du henter her - side 2 indeholder informationer, som menighedsrådet skal udlevere til den person, der søges børneattest på.

Hvis der skal indhentes børneattest på en person, der ikke har dansk cpr-nr., kan menighedsrådets digitale signatur ikke anvendes. I stedet udfyldes den printede blanket  med navn og adresse på den frivillige, og blanketten sendes ind til Kriminalregistret - adressen står på blanketten.
Det samme gælder, hvis der skal indhentes børneattest på en person, der er fritaget for Nem-ID.

Hvem kan indhente:

Læs også:
"Ofte stillede spørgsmål" om børneattester på DGI's hjemmeside

Det er kun menighedsrådet, der kan indhente børneattesten via menighedsrådets digitale signatur. 
Andre i det kirkelige arbejde med frivillige kan indhente via en printet blanket og den pågældendes underskrift.

Politik for opdatering og vedligehold:

En børneattest er fortrolig, og det anbefales, at menighedsrådet udpeger en person til arbejdsopgaven.
Haderslev Stift anbefaler, at menighedsrådet og/eller den person, der er udpeget til opgaven, opdaterer børneattesten/børneattesterne en gang om året, fordi der kan opstå forhold over tid, som menighedsrådet eller den person, der i øvrigt har ansvaret, ellers ikke bliver bekendt med.

Det anbefales også, at menighedsrådet indhenter børneattester på alle frivillige, fordi der i mange sammenhænge er et flow af frivillige mellem kirkens aktiviteter.
Haderslev Stift anbefaler endvidere, at menighedsrådet udarbejder en slettepolitik (de attester, der er indhentet digitalt) og en politik for destruktion (de attester, der er indhentet på papir).

Tvivl og spørgsmål:

Kontakt Haderslev Stifts juridiske rådgivning.


Landsforeningen af menighedsråd anbefaler:

Ifølge lov om indhentelse af børneattester skal der indhentes børneattester for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med dem. 

Siden loven trådte i kraft i 2005 er kredsen af personer, der skal indhentes børneattester på, blevet udvidet, så der, udover personale, der skal beskæftige sig med børn som led i udførelsen af deres opgaver, også skal indhentes børneattest på personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med dem.

På baggrund af udvidelsen af personkredsen anbefaler Landsforeningen, at menighedsrådet indhenter børneattester i forbindelse med ansættelser af alle personalekategorier.

Kravet gælder ikke kun for de lønnede ansatte, men også for de frivillige. Det vil sige, at alle der på en eller anden måde skal deltage i arbejdet med børn under 15 år eller færdes fast blandt børn under 15 år i kirkens regi, og som ad den vej har direkte kontakt med børn eller har mulighed for direkte kontakt skal menighedsrådet indhente børneattest på, inden de påbegynder hvervet.
Kilde: Landsforeningen af menighedsråd